خانه / سوالات متداول طرح پژوهشی

سوالات متداول طرح پژوهشی

۳وظایف مجری

افراد مؤثر در اجرای طرحهای تحقیقاتی

 

مجری طرح تحقیقاتی :

مجری طرح پژوهشی معمولاً شرایط ذیل را دارد :

۱- صاحب اصلی ایده پژوهشی می باشد و بیشترین نقش را در طراحی طرح پژوهشی به عهده دارد.

۲- نقش اصلی در تنظیم تیم تحقیقاتی و بکارگیری نیروها و تقسیم وظایف از ابتدا تا انتها شامل نگارش گزارش پایانی و مقالات علمی برعهده دارد.

۳- مسئولیت اجرای طرح تحقیقاتی از نظر حقوقی را به عهده دارد.

۴- نقش اصلی در نظارت کامل بر کلیه مراحل اجرای طرح تحقیقاتی را به عهده دارد.

 

همکار اصلی طرح تحقیقاتی :

همکار یا همکاران اصلی معمولاً شرایط ذیل را دارند :

۱- نقش مهمی در پردازش ایده پژوهشی و تنظیم طرح تحقیقاتی ایفا می نمایند.

۲- در کلیه مراحل اجرای طرح تحقیقاتی نقش مؤثری داشته و با مجری طرح همکاری نزدیک دارند.

 

همکاران علمی طرح تحقیقاتی :

۱- نقش مؤثری در پردازش ایده پژوهشی و تنظیم طرح پژوهشی دارند.

۲- با توجه به تخصص افراد، در حداقل یکی از مراحل اجرای طرح تحقیقاتی نقش اساسی دارند.

 

همکاران اجرایی طرح تحقیقاتی :

۱- در هنگام اجرای طرح تحقیقاتی، وظایف محوله را به دقت به انجام می رسانند.

 

 

 

سوالات متداول در طرح پژوهشی

 

۱-چه افرادی می توانند به عنوان مجری طرح تحقیقاتی، طرح پژوهشی پیشنهادی به مرکز تحقیقات ارسال نمایند؟

الف-اعضای هئیت علمی جزو هیئت موسس/شورای پژوهشی مرکز، می توانند به عنوان مجری اصلی، طرح پژوهشی به مرکز ارائه نمایند.

ب-سایر افرادی که مایل به ارسال طرح می باشند در صورتی که دانشجوی فوق لیسانس و یا دکتری و یا هیئت علمی دانشگاه باشند می توانند در صورت جلب همکاری یکی از اعضای هئیت علمی جزو هیئت موسس/شورای پژوهشی مرکز و درج نام آنها به عنوان یکی از مجریان اصلی، می توانند طرح پژوهشی به مرکز ارائه نمایند.

 

۲- نحوه ارسال طرح پژوهشی پیشنهادی به مرکز تحقیقات چگونه است؟

مجریان می توانند طرح پژوهشی پیشنهادی را به آدرس الکترونیکی مرکز ارسال کنند.

 

۳- بودجه طرح های تحقیقاتی مرکز چه میزان می باشد؟

بستگی به محل و نوع تحقیق دارد.

 

۴- آیا یک نفر می تواند همزمان مجری چند طرح تحقیقاتی مرکز باشد؟

الف- اعضای هئیت علمی جزو هیئت موسس/شورای پژوهشی مرکز، می توانند به عنوان مجری اصلی، همزمان چندین طرح پژوهشی به مرکز ارائه نمایند.

ب- سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز در صورت جلب همکاری یکی از اعضای هئیت علمی جزو هیئت موسس/شورای پژوهشی مرکز و درج نام آنها به عنوان یکی از مجریان اصلی، می توانند همزمان چندین طرح پژوهشی (با سقف بودجه) به مرکز ارائه نمایند.

ج- دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز در صورت جلب همکاری یکی از اعضای هئیت علمی جزو هیئت موسس/شورای پژوهشی مرکز و درج نام آنها به عنوان یکی از مجریان اصلی، در دوره تحصیلی خود تنها می توانند مجری امضا کننده یک طرح تحقیقاتی مرکز (با سقف بودجه) باشند. اما می توانند در چندین طرح تحقیقاتی به عنوان مجری دوم به بعد و یا همکار طرح حضور داشته باشند.

 

۵- مجری طرح موقع ارسال طرح پژوهشی پیشنهادی به مرکز تحقیقات چه مواردی را می بایست رعایت نماید؟

الف- مجری می بایستی فرم های خام طرح های پژوهشی را از وبسایت مرکز یا وبسایت معاونت پژوهشی دانلود نموده و پس از تکمیل دقیق فرم و امضای آن، فرم را در فرمت word به آدرس الکترونیکی مرکز ارسال نمایند.

ب- در صورتیکه در طرح پژوهشی از آزمودنی های انسانی استفاده خواهد شد، فرم خام رضایت نامه آگاهانه نیز بایستی تکمیل و همراه طرح، ارسال شود.

ج- کلیه فرم های پرسشنامه و …که در طرح پیشنهادی به آنها اشاره شده است نیز بایستی همراه طرح، ارسال شوند.

د-ارسال فرم طرح پژوهشی به صورت ناقص، حاوی ایرادات نگارشی و …، عدم ارسال فرم رضایت آگاهانه و پرسشنامه ها منجر به عدم بررسی طرح ارسالی و یا تاخیر در روند بررسی و تصویب آن خواهد شد.

 

۶- در صورت تصویب طرح پیشنهادی در مرکز، وظایف مجری اول (امضا کننده قرارداد طرح) در قبال مرکز تحقیقات چیست؟

الف- مجری اول طرح (امضاءکننده قرارداد طرح)، می بایستی هرگونه برونداد پژوهشی (مقاله، خلاصه مقاله، ثبت اختراع، ثبت ژن…) از طرح تصویب شده در مرکز را با آدرس صحیح مرکز (مندرج در صفحه اول وبسایت مرکز) و الزاماً بصورت آدرس اول خود درج نماید.

 

ب- مجری اول طرح (امضاءکننده قرارداد طرح)، می بایستی پس از انتشار هرگونه برونداد پژوهشی از طرح تصویب شده در مرکز، فایل آن (اگر مقاله است فایل pdf مقاله همراه با اطلاعات ضریب تاثیر مجله و اطلاعات نمایه شدن مجله و اگر خلاصه مقاله ارائه شده در سمینار است، اسکن خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه سمینار و پشت و روی جلد کتابچه سمینار) را در اسرع وقت به آدرس الکترونیکی مرکز ارسال نماید.

ج- سایر تعهدات مجری، مطابق با قوانین معاونت پژوهشی دانشگاه و بندهای قرارداد امضاء شده با معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

د- تسویه حساب نهایی با مجری امضاکننده قرارداد، منوط به ارائه بروندادهای پژوهشی با رعایت قوانین مرکز و معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

 

۷- روند تصویب یک طرح پژوهشی پیشنهادی به مرکز تحقیقات چگونه خواهد بود؟

الف-پس از دریافت طرح پژوهشی و کلیه پیوست های الزامی آن، ابتدا کلیات طرح توسط رئیس مرکز بررسی خواهد شد.

ب-ارسال فرم طرح پژوهشی به صورت ناقص، حاوی ایرادات نگارشی و …، عدم ارسال فرم رضایت آگاهانه و پرسشنامه ها منجر به عدم بررسی طرح ارسالی و یا تاخیر در روند بررسی و تصویب آن خواهد شد.

ج- در صورت کامل بودن طرح، طرح برای چندین داور ارسال می گردد.

د- پس از دریافت نتایج داوری، طرح در شورای پژوهشی مرکز مطرح و در مورد تصویب/عدم تصویب آن تصمیم گیری خواهد شد و نتیجه به اطلاع مجری اول رسانیده می شود.

ه- اعضای شورای پژوهشی مرکز تمام تلاش خود را خواهند کرد تا روند داوری و تصویب طرح های پژوهشی در مرکز به حداقل زمان برسد.

و- پس از تصویب اولیه طرح در شورای پژوهشی مرکز، طرح به انضمام پیوست های آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی، اخذ کد طرح و امضای قرارداد با مجری اول، ارسال خواهد شد.

 

۸- ملاحظات اخلاقی که موقع ارائه طرح پژوهشی پیشنهادی به مرکز تحقیقات می بایست رعایت شوند، شامل چه مواردی هستند؟

کدهای اخلاقی و فرم های مربوطه از وبسایت معاونت پژوهشی قابل دسترسی هستند.

 

۹- در صورتیکه تمایل به همکاری در طرح های پژوهشی مرکز داشته باشم، چگونه می توانم اعلام همکاری کنم؟

الف- شما می توانید مشخصات خود بهمراه رزومه کاری را به آدرس الکترونیکی مرکز ارسال نمایید. رئیس مرکز، درخواست شما را در شورای پژوهشی مرکز مطرح خواهد نمود و نتیجه به اطلاع شما رسانیده می شود.

ب- در صورتیکه به موضوع تخصصی و حیطه کاری یکی از اعضای هیئت علمی مرکز (موسس/شورای پژوهشی) علاقمند باشید، می توانید مستقیماً درخواست خود را به آدرس پست الکترونیکی ایشان ارسال نمایید.

 

۱۰-در صورتیکه سئوالی داشته باشم که در این قسمت آورده نشده باشد، چگونه می توانم پاسخ آن را دریافت کنم؟

الف- شما می توانید سئوالات خود را با ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی مرکز مطرح نمایید. رئیس مرکز، در اسرع وقت پاسخگوی سئوالات شما خواهد بود.

ب- شما می توانید سئوالات خود را بصورت حضوری یا تلفنی نیز مطرح نمایید. آدرس و شماره تلفن مرکز در وبسایت مرکز درج شده است.

 

 

تهیه و تنظیم و نگارش طرح پژوهشی از اصول اولیه تا پیشگیری از اشتباهات رایج و اجرای طرح بهمراه آموزش گام به گام و اصولی . . .

(اگر در تهیه و تنظیم طرح پژوهشی سوالی دارید یا دچار تردید هستید! از مشاوره رایگان گروه علم ما کمک بگیرید.)

 

برای دیدن مقالات آموزشی و رایگان علمی پژوهشی اینجا کلیک کنید.