خانه / آخرین مقالات / لغات و اصطلاحات مدیریت (کلیه گرایش ها) کلمات تخصصی دو زبانه
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما

لغات و اصطلاحات مدیریت (کلیه گرایش ها) کلمات تخصصی دو زبانه

 لغات و اصطلاحات مدیریت

کلمات تخصصی دو زبانه

کلیه گرایش ها

در این قسمت مجموعه ای از لغات و اصلاحات مدیریت را در دسترس دوستان عزیز قرار می دهیم  که توسط گروه آموزشی علم ما گردآوری شده است. این مجموعه از اصطلاحات مدیریت صرفاً برای این زمینه کاربرد دارد و استفاده از معانی ارائه شده برای سایر رشته ها مناسب نمی باشد.

منبع: زبان تخصصی مدیریت _ دکتر آرمان اشراقی

 Accountability                پاسخگویی

 Accountant                                حسابدار

 Acquisition                                 تصاحب

 Actuary                                     بیمه گر

 Advertising                                تبلیغات

 Aesthetic                                   زیبایی شناسی

 Affiliation                                   وابستگی

 After-sales Services        خدمات پس از فروش

 Agenda                         دستور کار جلسه

 Agreement                                توافق

 Aim                                           هدف

 Allocation                                  تخصیص

 Appendix                                   ضمیمه

 Appraisal                                   ارزیابی

 Approach                                   رویکرد

 Approval                                   تایید

 Arbitration                                 داوری، رفع اختلاف

 Article                           مقاله، ماده (در قرارداد)

 Assemble                                  مونتاژ کردن

 Assess                          ارزیابی

 Association                    انجمن

 Attorney                                    دادستان

 Auction                         حراج

 Audit                                         ممیزی

 Authority                                   اختیار

 Autocratic                                  مستقل، مستبد

 Autonomy                                  خودمختاری

 Balance                                     تراز

 Balance Sheet                ترازنامه

 Bank Charges                هزینه های بانکی

 Bank Statement             صورتحساب بانکی

 Banknote                                   اسکناس

 Bankrupt                                   ورشکسته

 Bargain                                     چانه زدن

 Barter                           معامله پایاپای

 Batch Production                        تولید دسته ای

 Behavior                                   رفتار

 Bid                                            پیشنهاد قیمت

 Bill                                            اسکناس، قبض، صورتحساب

 Bill of Lading                  بارنامه

 Billboard                                    تابلوی تبلیغاتی

 Board of Directors          هیات مدیره

 Bonus                           پاداش

 Bounded Rationality        عقلانیت محدود

 Brainstorming                طوفان فکری

 Brand                            ) برند (اعتبار و پرستیژ شرکت در قالب نام آن

 Breakeven                                 سربسری

 Bribe                                         رشوه

 Broke                            ورشکسته

 Broker                          کارگزار

 Budget                          بودجه

 Bulk                                          انبوه

 Campaign                                  عملیات هدفمند در مقیاس بزرگ

 Capacity                                    ظرفیت

 Capital                          سرمایه

 Capitalize                                  تبدیل به سرمایه

 Career                          مسیر شغلی

 Cargo                            بار

 Case                                         پرونده

 Cash                                         وجه نقد

 Cash Flow                                 جریان وجوه نقد

 Cashier                         صندوقدار

 Centralization                 تمرکز

 Certainty                                   قطعیت

 Chain of Command         زنجیره فرمان

 Chairman                                  رییس هیات مدیره

 Chief Executive Officer    مدیر عامل

 Classified ads                 آگهی های طبقه بندی شده

 Clause                           ) ماده (در قرارداد

 Clerical                          دفتری

 Client                            ارباب رجوع

 Closure                         بسته شدن

 Cognitive                                   شناختی

 Commercial                   تجاری، آگهی های تلویزیونی

 Commitment                  تعهد

 Compensation                جبران

 Comprehensive              جامع

 Compromise                  مصالحه

 Concept                                     مفهوم

 Concession                                )امتیاز دادن (به طرف مقابل در مذاکره

 Conclusion                                 نتیجه

 Consensus                                 اجماع

 Constraint                                  محدودیت

 Consultant                                 مشاور

 Consumer                                  مصرف کننده

 Container                                  کانتینر

 Contingency Theory       نظریه اقتضایی

 Coordination                  هماهنگی

 Corporate Culture           فرهنگ سازمانی

 Correlation                                ارتباط متقابل

 Correspondence                         تناظر

 Cost                                          هزینه

 Cost Leadership                         رهبری هزینه

 Cost-effectiveness          اثربخشی با توجه به هزینه

 Creativity                                  خلاقیت

 Credit                            اعتبار

 Critical Path Method        روش مسیر بحرانی

 Currency                                   وجه رایج

 Current Account                         حساب جاری

 Curriculum Vitae                        رزومه

 Customer                                  مشتری

 Customer Loyalty           وفاداری مشتری

 Customs                                    گمرک

 Deal                                          معامله

 Debit                                         برداشت پول

 Debt                                         بدهی

 Decentralization                         تمرکز زدایی

 Decision                                    تصمیم

 Decision Making                         تصمیم گیری

 Defensive Advertising     تبلیغات تدافعی

 Delegation of Authority   تفویض اختیار

 Demassing                                کاهش نیروی کار

  Democratic Leadership رهبری مردم سالارانه

 Demonstration               نمایش، ارائه، تظاهرات

 Demotion                                  تنزل رتبه

 Departmentalization       تقسیم سازمان به بخشها

 Deposit                         سپرده

 Deposit Account                         حساب سپرده

 Deviation                                   انحراف

 Differentiation                تمایز

 Discharge                                  اخراج کردن

 Discipline                                   انضباط

 Discount                                    تخفیف

 Discrepancy                   مغایرت

 Dismiss                                     اخراج کردن

 Disparity                                   مغایرت

 Disseminator                 توزیع کننده

 Distribution                                توزیع

 Disturbance-handler       آشوب زدا

 Dividend                                    سود سهام پرداختنی

 Downturn                                  کاهش

 Effectiveness                 اثربخشی

 Efficiency                                   کارایی

 Employee                                  کارمند

 Employer                                   کارفرما

 Endorse                                     تضمین کردن

 End-user                                   کاربر نهایی

 Enterprise                                  سازمان

 Entrepreneur                 کارآفرین

 Equity                           برابری

 Equity                           حقوق صاحبان سرمایه

 Esprit de Corps              روحیه جمعی

 Ethics                            اخلاقیات

 Evaluate                                    ارزیابی

 Evidence                                   مدرک

 Excellence                                 تعالی

 Exchange Rate               نرخ مبادله

 Expectacy                    انتظار

 Expenditure                   مصرف

 Facilitator                                  تسهیل کننده

 Facilities                                    تجهیزات

 Fair                                           نمایشگاه

 Feature                                     جلوه

 Feedback                                  بازخور

 Feedforward                  پیش خور

 Figurehead                    تشریفاتی

 Finance                                     مدیریت مالی

 Fine                                          جریمه کردن

 Fire                                           اخراج کردن

 Firm                                          بنگاه، شرکت

 Focus                            تمرکز

 Forecast                                    پیش بینی

 Formal                          رسمی

 Fraud                            کلاهبرداری مالی

 Freight                          بار

 Fringe Benefit                مزایای جانبی

 Fulfill                                         ارضا کردن

 Function                                    وظیفه

 Fund                                         وجه، صندوق

 Goal                                          هدف

 Grant                            کمک مالی بدون عوض

 Headquarters                 مقر، دفتر مرکزی

 Holding                         شرکت مادر

 Human Resources          منابع انسانی

 Impact                          تاثیر

 Implementation              پیاده سازی

 Incentive Schemes         طرحهای تشویقی

 Incur                                         متحمل شدن

 Individual                                  فرد

 Inflation                                    تورم

 Informational                 اطلاعاتی

 Initiative                                    ابتکار عمل

 Innovation                                 نوآوری

 Installment                                قسط

 Institutional                   بنیاد گرا

 Insurance                                  بیمه

 Integration                                تجمیع

 Interpretation                تفسیر

 Interview                                  مصاحبه

 Intrapreneur                  کارآفرین درون سازمانی

 Inventory                                  موجودی انبار

 Investment                                سرمایه گذاری

 Job Description              شرح شغل

 Job Enlargement                        گسترش شغلی

 Job Enrichment              غنی سازی شغلی

 Job Evaluation                ارزیابی شغلی

 Job Production               تولید سفارشی یا واحدی

 Job Rotation                   گردش شغلی

 Job Specification                         ویژگیهای شغلی

 Justify                           توجیه کردن

 Label                            برچسب

 Labor                            نیروی کار

 Launch                          ارائه محصول برای اولین بار به بازار

 Lawsuit                                     پرونده قضایی

 Leadership                                رهبری

 Leading                                     رهبری

 Legal                            حقوقی

 Letter of Credit              اعتبار اسنادی

 Liability                                     مسولیت

 Liability                                     بدهی

 Liaison                          ارتباط

 Line                                          صف

 Linear Planning              برنامه ریزی خطی

 Liquidity                                    نقدینگی

 Loan                                         وام

 Maintenance                  نگهداری

 Make Redundant                        تعدیل کردن

 Management                  مدیریت

 Managing Director          مدیر عامل

 Manpower                                 نیروی انسانی

 Manpower Planning        برنامه ریزی نیروی انسانی

 Manufacturing                تولید

 Margin                          حاشیه سود

 Market Niche                 بازار دنج

 Market Research                        تحقیقات بازاریابی

 Marketing                                  بازاریابی

 Mass Production                         تولید انبوه

 Maternity Leave                         مرخصی زایمان

 Matrix Organization        سازمان ماتریسی

 Merchandise                  محموله تجاری

 Merger                          )ادغام (دو شرکت

 Merit Awards                 نشان لیاقت

 Middlemen                                 واسطه

 Minutes                         گزارش جلسه

 Mission                          ماموریت

 Monetary                                   پولی

 Monitor                         نظارت کردن

 Monopolistic Competitionرقابت انحصاری

 Monopoly                                  انحصار

 Motivation                                 انگیزش

 Motto                                        شعار سازمانی

 Multinational                  ) شرکت چندملیتی (با مدیریت متمرکز

 Negotiate                                  مذاکره

 Notice                           اخطار

 Objective                                   هدف

 Offensive Advertising      تبلیغات تهاجمی

 Oligopoly                                   انحصار چندجانبه

 Operation                                  عملیات هدفمند در مقیاس بزرگ

 Order                                        سفارش

 Organigram                               نمودار سازمانی

 Organization Chart         نمودار سازمانی

 Organization Culture       فرهنگ سازمانی

  Organizational Developmentبهبود سازمانی

 Organizing                                 سازماندهی

 Overdraft                                  ) مانده منفی (حساب بانکی

 Overhead                                  سربار

 Packaging                                  بسته بندی

 Participation                   مشارکت

 Penalty                          جریمه

 Pension                         مستمری

 Perfect Competition        رقابت کامل

 Perks                                        مزایای جانبی

 Personnel                                  پرسنل

 Placement                                 مکان یابی

 Planned Experience        تجارب برنامه ریزی شده

 Planning                                    برنامه ریزی

 Plant                                         کارخانه

 Policy                            سیاست

 Poll                                           نظرسنجی

 Portfolio                        سبد کالا، سبد سهام

 Power                           قدرت

 Premises                                   بنیان استدلال

 Premium                                   حق بیمه

 Presentation                  نمایش، ارائه

 President                                   مدیر عامل

 Prime Time                                بهترین زمان برای پخش تبلیغات تلویزیونی

 Principle                                    اصل

 Procedure                                  رویه

 Procure                         خرید، تدارکات

 Production                                 تولید

 Productivity                               بهره وری

 Profile                           پرونده

 Profit and Loss               سود و زیان

 Proforma Invoice                       پیش فاکتور

 Program                                    برنامه

 Promotion                                  ارتقاء، ترفیع

 Promotion                                  ترویج یک محصول برای افزایش فروش

 Proposal                                    پیشنهاد

 Protest                          تظاهرات

 Public Relations              روابط عمومی

 Publicise                                    تبلیغ

 Purchasing                                 خرید

 Qualification                   مهارت

 Questionnaire                پرسشنامه

 Queue                           صف

 Real Time                                  بلادرنگ

 Rebate                          تخفیف

 Reception                                  دریافت، پذیرش

 Recession                                  رکود

 Recipient                                   دریافت کننده

 Recruit                          استخدام

 Redundancies                تعدیل نیرو

 Refund                          بازپرداخت

 Reinforcement               تقویت

 Remuneration                جبران خدمات

 Representative               نماینده

 Research and Development         تحقیق و توسعه

 Resign                           استعفا

 Resource-allocator         تخصیص دهنده منابع

 Responsibility                 مسولیت

 Retail                                        خرده فروشی

 Retire                            بازنشستگی

 Return on Investment     بازگشت سرمایه

 Reward                         پاداش

 Riot                                           شورش

 Risk                                          ریسک

 Rivalry                          رقابت

 Rule                                          قانون

 Sack                                         اخراج کردن

 Salary                           حقوق

 Sales Forecast               پیش بینی فروش

 Scalar Chain                  زنجیره فرمان

 Selection                                   انتخاب

 Self Actualization                        خود شکوفایی

 Self Esteem                   عزت نفس

 Sentence                                   محکومیت

 Service                          خدمات

 Settle                                        رفع اختلاف

 Shareholder                   سهامدار

 Ship                                          ارسال

 Simplification                 ساده سازی

 Skills                                         مهارتها

 Slogan                           شعار سازمانی

 Social Responsiveness    پاسخگویی اجتماعی

 Socialization                   اجتماعی شدن

 Span of Control              حیطه کنترل

 Specialization                 تخصص گرایی

 Speculate                                  احتکار

 Spokesperson                سخنگو

 Sponsor                         حامی

 Stability of Tenure          ثبات دوره استخدامی

 Staff                                          کارکنان

 Staff                                          ستاد

 Stagnation                                 رکود

 Stakeholder                   ذینفع

 State-of-the-art              روزآمد

 Stipulate                                    منوط کردن

 Stock                                        سهام

 Stockholder                               سهامدار

 Strategic Alliance                        اتحاد استراتژیک

 Strategic Business Unit   واحد تجاری استراتژیک

 Strategy                                    استراتژی

 Strike                                        اعتصاب

 Subsidiary                                 شرکت اقماری

 Succession                                 جانشینی

 Sue                                           شکایت کردن

 Summarize                                خلاصه کردن

 Supervision                                نظارت

 Supervisor                                 ناظر

 Supplier                         تامین کننده

 Surplus                          مازاد

 Survey                          تحقیق

 Suspend                                    معلق کردن

 Synergy                        هم افزایی

 Tactic                            تاکتیک

 Tailor                                        سفارشی کردن

 Take on                        استخدام کردن

 Take-over                                 تصاحب

 Tangible                                    ملموس

 Target               هدف

 Tax                               مالیات

 Tender              مناقصه

 Terms               مفاد

 Total Factor Productivity بهره وری کل عوامل

 Total Quality Management          مدیریت کیفیت فراگیر

 Trade                            تجارت

 Trademark                    نشان تجاری

 Trait                             ویژگی رفتاری

 Transaction                   مبادله

 Transcendental  متعالی

 Transnational     ) شرکت چندملیتی (با مدیریت غیر متمرکز

 Trial                              محاکمه، آزمایش

 Turnover                       گردش

 Unanimous                    با اتفاق آرا

 Union                            اتحادیه

  Unity of Command وحدت فرماندهی

 Unity of Direction           وحدت رویه

 Utility                            مطلوبیت

 Vacancy                        جای خالی

  Value Engineering مهندسی ارزش

 Verdict              حکم

 Verifiable Objectives       اهداف قابل تشخیص

 Vice President    مدیر عامل

 Vision                نگرش

 Walk Out                       اعتصاب کردن

 Warehouse                    انبار

 Wholesale                     عمده فروشی

 Withdraw                      برداشت پول

 Work in Progress           کالای در جریان ساخت

 Workforce                     نیروی کار

Abc analysis                  تجزیه و تحلیل ای.بی.سی (در کنترل موجودی) Abdicate                                    استعفا کردن ، واگذار کردن ، محروم کردن از ارث Abditory                                    انبار کالا ، مخزن پنهانی Abede                           آگهی کردن ، خبر دادن Abeyance                      تعلیق ، بلاتکلیفی

 Ability                           توانایی ، شایستگی ، لیاقت ، قابلیت

Ability, administrative     توانایی اداری Ability, executive                        توانایی اجرایی Ability to pay basis         اصل قدرت پرداخت Ability to pay theory       نظریهٔ قدرت پرداخت Abnormality                   نابهنجاری Above par                     بیش از بهای اسمی Above the line                بیش از مقدار متعارف

Abrasion (of coin)                       سایش ، خراشیدگی Abreaction                     واکنش تسکینی ، واکنش رهایی Abreaction channels       راههای واکنشی تسکینی ، راههای تخلیهٔ هیجانی Abrogation of agreement            لغو قرارداد ، منسوخ کردن قرارداد Abridged balance sheet                           بیلان خلاصه شده Absence                                                غیبت Absence, arranged (absence – excused)   غیبت با اطلاع قبلی Absence, chronic (absence-habitual)        غیبت دائم یا مزمن ، غیبت عادت شده ، غیبت مداوم Absence, chronic unexcused                    غیبت مداوم ، غیرموجه

Absence, occasional                               غیبت اتفاقی Absence rate (absentee – rate)                نرخ غیبت Absence, unexcused                               غیبت غیرموجّه

  animated-down-arrow

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی – پژوهشی و  آموزشی روی آنها کلیک کنید.

درباره ی مدیر سایت علم ما

علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

elmema.com/category/individual-improvement

چالش آفرینش فراوانی ۲۱ روز مدیتیشن اثر دیپاک چوپرا (دوره نوزدهم)

چالش آفرینش فراوانی ۲۱ روز مدیتیشن اثر دیپاک چوپرا دوره نوزدهم / مهر 1400   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code