سرخط خبرها
خانه / توسعه فردی / علمی پژوهشی / لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته روانشناسی)

www.elmema.com سال 1403 را هدفمند و با برنامه ریزی آغاز کن! | دوره رایگان کلیک کنید www.elmema.com

www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
List of academic journals and ISI Ministry of Science (ISI inside Iran)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته روانشناسی)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته روانشناسی)

۱٫نشریه بین المللی روانشناسی   انگلیسی
International Journal of Psychology

ISSN 2008-1251
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول: دکتر رضا زمانی
سردبیر: دکتر حسین شکرکن
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ + متن »

۲٫نشریه بین المللی علوم رفتاری    انگلیسی
International Journal of Behavioral Sciences

ISSN 1324-2008
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج» – مرکز تحقیقات علوم رفتاری
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۳ + متن »
»» این مچله از سال ۲۰۱۵ بصورت انگلیسی منتشر می شود.

۳٫پژوهش نامه روانشناسی مثبت
ISSN 4248-2476
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان (قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی)
مدیر مسئول: دکتر حمید طاهر نشاط دوست
سردبیر: دکتر شعله امیری
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴ + متن »
۴٫فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
ISSN 2322-3340
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مدیر مسئول: دکتر منصور مهریار
سردبیر: دکتر امیر هوشنگ مهریار
محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۳ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا پایان سال ۸۸ با نام روانشناسی دانشگاه تبریز منتشر شده است.
۵٫فصلنامه پژوهش های مشاوره
ISSN 2008-1634
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن مشاوره ایران
مدیر مسئول: دکتر رحمت اله نورانی پور
سردبیر: دکتر کیومرث فرحبخش
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۸ »
۶٫فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی
ISSN 2251-8002
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن روان شناسی اجتماعی
مدیر مسئول: دکتر منصوره نیکوگفتار
سردبیر: دکتر مجید صفاری نیا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۱ + متن »
۷٫مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
ISSN 2251-6352
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی
سردبیر: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۱ + متن »
۸٫مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2251-8126
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران – دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
مدیر مسئول: دکتر سعید حسن زاده
سردبیر: دکتر محمد خدایاری فرد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۱ + متن »
۹٫فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
ISSN 2008-0166
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول: دکتر علیرضا مرادی
سردبیر: دکتر محمدنقی فراهانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۹ + متن »
۱۰٫دو فصلنامه پژوهشهای روان شناختی
ISSN 1019-9616
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دکتر رضا زمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال نوزدهم شماره ۱ + متن »     اشتراک»
۱۱٫فصلنامه تازه های علوم شناختی
ISSN 1561-4174
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دکتر سید کمال خرازی
مدیر مسئول: دکتر جواد علاقبند راد
سردبیر: دکتر سهراب حاجی زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۱ + متن »
۱۲٫فصلنامه خانواده و پژوهش
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مدیر مسئول: دکتر علیرضا عصاره
سردبیر: دکتر شکوه نوابی نژاد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال سیزدهم شماره ۳۰ + متن »
۱۳٫فصلنامه خانواده پژوهی
ISSN 1735- 8442
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
مدیر مسئول: دکتر محمدعلی مظاهری
سردبیر: دکتر محمدعلی مظاهری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۵ »
۱۴٫فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
ISSN 1563-3314
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
مدیر مسئول: دکتر احمدعلی فروغی
سردبیر: دکتر ابوالقاسم نوری
محل انتشار: خوراسگان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۵ + متن »
۱۵٫مجله دستاورد های روانشناختی
ISSN 2228-6144
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دکتر کیومرث بشلیده
سردبیر: دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
محل انتشار: اهواز  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و سوم شماره ۱ »
»» این مجله یکی از مجلات تخصصی تفکیک شده از مجله علوم تربیتی و روانشناسی میباشد.
۱۶٫نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری
ISSN 2423-7906
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول: دکتر مسیب یارمحمدی واصل
سردبیر: دکتر ابوالقاسم یعقوبی
محل انتشار: همدان  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۷ + متن »
۱۷٫فصلنامه روان شناسی مدرسه
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محمد نریمانی
محل انتشار: اردبیل  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۳ + متن »
۱۸٫فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر حسین اسکندری
سردبیر: دکتر حمید علیزاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۱ + متن »     اشتراک»
۱۹٫فصلنامه روان شناسی کاربردی
ISSN 2008-4331
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا پوراعتماد
سردبیر: دکتر عصمت دانش
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۸ »
۲۰٫فصلنامه روانشناسی
ISSN 1680-8436
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی روانشناسی
مدیر مسئول: دکتر جواد اژه ای
سردبیر: محمد کریم خداپناهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۰ + متن »
۲۱٫فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی    فارسی
ISSN 1025-2835
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر غلامعلی افروز
سردبیر: محمد خدایاری فرد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و یکم شماره ۴ »
»» توقف انتشار
۲۲٫مجله روانشناسی نظامی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیر مسئول: دکتر محمدباقر حبی
سردبیر: دکتر رضا کرمی نیا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۵ + متن »
۲۳٫دو فصلنامه روانشناسی معاصر   فارسی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول: دکتر شهریار شهیدی
سردبیر: دکتر محمدعلی بشارت
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۱ + متن »
۲۴٫فصلنامه روانشناسی بالینی
ISSN 2008-501x
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر ایمان اله بیگدلی
محل انتشار: سمنان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۲ + متن »
۲۵٫دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت
ISSN 2345-2188
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۳ + متن »
»» این مجله از سال ۸۸ از مجله دانشور رفتار تفکیک شده است.
۲۶٫فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی   فارسی – انگلیسی
ISSN 1735-305x
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول: دکتر محترم نعمت طاوسی
سردبیر: دکتر محمد کریم خداپناهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۹ + متن »     اشتراک»
۲۷٫فصلنامه روانشناسی تربیتی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر محمود گلزاری
سردبیر: دکتر علی دلاور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۰ + متن »     اشتراک»
۲۸٫دو فصلنامه روانشناسی خانواده
ISSN 2423-4060
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر رضا خجسته مهر
محل انتشار: اهواز   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴ + متن »     اشتراک»
۲۹٫فصلنامه روانشناسی سلامت
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: مهناز علی اکبری دهکردی
سردبیر: احمد علیپور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱۹ + متن »
۳۰٫فصلنامه روانشناسی شناختی
ISSN 2345-5780
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی روانشناسی دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول: دکتر محمدنقی فراهانی
سردبیر: دکتر محمدحسین عبداللهی
محل انتشار: کرج   سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۴ »     اشتراک»
۳۱٫فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی
ISSN 2228-5516
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول: دکتر سیامک سامانی
سردبیر: دکتر امیر هوشنگ مهریار
محل انتشار: مرودشت  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۲۵ + متن »
۳۲٫فصلنامه رویش روانشناسی
ISSN 2383-353X
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر رضا پورحسین
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ + متن »     اشتراک»
۳۳٫دو فصلنامه شناخت اجتماعی
ISSN 2322-3782
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: دکتر مجید صفاری نیا
سردبیر: دکتر حسین زارع
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰ + متن »
۳۴٫فصلنامه علوم روانشناختی
ISSN 1735-7462
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محمود منصور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۵ »
۳۵٫فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی
ISSN 2345-6051
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر سید صدرالدین شریعتی
سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۷ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۴ با نام فرهنگ مشاوره منتشر شده است.
۳۶٫نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده
ISSN 2251-6654
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر ناصر یوسفی
محل انتشار: سنندج  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۱ + متن »
۳۷٫فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی
ISSN 2008-1626
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر: دکتر سیمین حسنیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۴ »
۳۸٫دو فصلنامه مشاوره کاربردی
ISSN 2251-7243
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دکتر خالد اصلانی
سردبیر: دکتر غلامرضا رجبی
محل انتشار: اهواز  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۲ + متن »
»» این مجله یکی از مجلات تخصصی تفکیک شده از مجله علوم تربیتی و روانشناسی میباشد.
۳۹٫فصلنامه مطالعات روانشناختی
ISSN 1735-3386
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول: سید ابوالقاسم مهری نژاد
سردبیر: سیده منور یزدی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۷ + متن »
۴۰٫فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر احمد برجعلی
سردبیر: دکتر فرامرز سهرابی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۴ + متن »     اشتراک»
۴۱٫مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
ISSN 2228-6683
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول: دکتر حبیب الله دهمرده
سردبیر: دکتر بهروز بیرشک
محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۴ + متن »

منبع: مگیران

حتما در مورد اعتبار و صحت مجلات با اساتید و پزوهش دانشگاه مشورت کنید!

animated-down-arrow

از مشاوره رایگان استفاده کنید.

همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.

 

تلگرام علم ما

Medium_20160928095241745_1111111111

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

Avatar photo
علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما

تعداد صفحات فصل های پایان نامه

تعداد صفحات فصل های پایان نامه   بنا به درخواست بسیاری از دانشجویان مبنی بر …

4 دیدگاه

  1. عالی است نام مجلات را به ایمیل ارسال فرمایید

  2. سلام من یک مقاله دارم میخوام به چاب برسونم نشریه اموزش مشاوره ورواندرمانی اعتبار داره یا نه وچند امتیاز دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *