سرخط خبرها
خانه / توسعه فردی / علمی پژوهشی / لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (مصوب دانشگاه آزاد)
 

www.elmema.com سال 1403 را هدفمند و با برنامه ریزی آغاز کن! www.elmema.com

دوره رایگان هدف گذاری و برنامه ریزی سال 1403 (کلیک کنید)

 
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
List of academic journals and ISI Ministry of Science (ISI inside Iran)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (مصوب دانشگاه آزاد)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (مصوب دانشگاه آزاد)

۱٫Journal of Advances in Computer Research   انگلیسی
Journal of Advances in Computer Research

ISSN 2345-606X
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مدیر مسئول: همایون موتمنی
سردبیر: علی موقر
محل انتشار: ساری  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۱ + متن »

۲٫Journal of Industrial Strategic Management   انگلیسی
Journal of Industrial Strategic Management

ISSN 1735-7527
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی موحدی
سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی
محل انتشار: فیروزکوه  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۸ + متن »
»» این مجله تا شماره ۳۶ با نام فصلنامه پژوهشگر (مدیریت) منتشر شده است. و شماره ۳۷ بصورت انگلیسی منتشر می شود.

۳٫Journal of Language and Translation   انگلیسی
Journal of Language and Translation

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
سردبیر: پروفسور دکتر حسین وثوقی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۲ + متن »

۴٫فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی   فارسی – انگلیسی
ISSN 1735-5230
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مدیر مسئول: دکتر سلیمان جمشیدی
سردبیر: پروفسور حمداله کاظمی
محل انتشار: میانه  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۴ »
»» این مجله تا شماره ۳۵ با نام فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار منتشر شده است.
۵٫مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2228-6225
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول: دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی
سردبیر: دکتر مجید امیرفخریان
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۴ + متن »
۶٫مجله بیومکانیک ورزشی   فارسی
ISSN 2476-4906
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول: دکتر مهدی مجلسی
سردبیر: دکتر نادر فرهپور
محل انتشار: همدان  سایر مشخصات»     عناوین سال دوم شماره ۲ + متن »
۷٫پژوهش نامه تاریخ 
ISSN 1735-8221
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مدیر مسئول: دکتر جواد هروی
سردبیر: دکتر امیر اکبری
محل انتشار: بجنورد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۳ + متن »
۸٫فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
ISSN 2345-5403
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر مسئول: دکتر محمد حکیم آذر
سردبیر: دکتر قهرمان شیری
محل انتشار: شهرکرد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »
۹٫فصلنامه پژوهش های به زراعی
ISSN 2008-6601
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
مدیر مسئول: دکتر امید صادقی پور
سردبیر: دکتر علیرضا پازوکی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۴ »
»» این مجله تا سال ۸۸ با نام تنش های محیطی در علوم گیاهی منتشر شده است.
۱۰٫فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ    فارسی- انگلیسی
ISSN 1735-9783
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیر مسئول: دکتر علی اصغر بهاری
سردبیر: دکتر شاهین فکور
محل انتشار: سنندج  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۲ »
»» این مجله تا سال ۹۲ بانام مجله دامپزشکی منتشر شده است.
۱۱٫مجله پژوهش های جامعه شناختی
ISSN 1735-5516
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول: دکتر سید محمد صادق مهدوی
سردبیر: دکتر طاهره میرساردو
محل انتشار: گرمسار  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۲ + متن »
»» این مجله تا سال هفتم با نام پژوهش نامه علوم اجتماعی منتشر شده است.
۱۲٫فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر
ISSN 1735-4234
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مدیر مسئول: دکتر محمد ترابی
سردبیر: دکتر محمد نصری
محل انتشار: ورامین  سایر مشخصات»     عناوین سال دوازدهم شماره ۳ + متن »
»» این مجله تا سال ۸۷ با نام دانش کشاورزی ایران منتشر شده است و همچنین این مجله تغییر نام مجدد داشته است و تا سال ۹۰ با نام کشاورزی پویا منتشر شده است.
۱۳٫دو فصلنامه پژوهش در علوم کشاورزی
ISSN 1735-8884
دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم بهداد
سردبیر: دکتر پیام نجفی
محل انتشار: خوراسگان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ + متن »
»» توقف انتشار
۱۴٫فصلنامه پژوهشنامه آبزیان
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان – معاونت پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر عباسعلی زمینی
سردبیر: دکتر شعبانعلی نظامی بلوچی
محل انتشار: لاهیجان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱ »
»» توقف انتشار
۱۵٫پژوهشنامه تربیتی   فارسی – انگلیسی
ISSN 1735-7659
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
سردبیر: دکترعبدالله شفیع آبادی
محل انتشار: بجنورد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۷ + متن »
۱۶٫فصلنامه تاریخ
ISSN 2008-0271
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
سردبیر: دکتر امیر تیمور رفیعی
محل انتشار: محلات  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۴ + متن »
۱۷٫فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
ISSN 2228-5458
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مدیر مسئول: دکتر سعید ذاکر بستان آباد
سردبیر: دکتر مهدی شکرابی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۳ + متن »
۱۸٫فصلنامه تحقیقات حشره شناسی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-4668
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اراک
مدیر مسئول: دکتر رضا وفایی شوشتری
سردبیر: دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان
محل انتشار: اراک  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۰ + متن »
۱۹٫مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
ISSN 2322-1208
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
مدیر مسئول: دکتر قربان نورمحمدی
سردبیر: دکتر حمید مدنی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱ + متن »
»» پس از بهار ۹۲ شماره دیگری از این مجله منتشر نشده است.
۲۰٫فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
ISSN 2008-7845
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیر مسئول: دکتر احمد خادم الحسینی
سردبیر: دکتر مهدی مومنی
محل انتشار: نجف آباد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۹ + متن »
۲۱٫فصلنامه داروهای گیاهی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-8884
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر مسئول: دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی
سردبیر: دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی، پروفسور مجید آویژگان
محل انتشار: شهر کرد  سایر مشخصات»     عناوین سال دوم شماره ۳ + متن »
۲۲٫فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-2754
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
مدیر مسئول: دکتر موسی مجیدی
سردبیر: دکتر زهرا اباذری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۴ + متن »
۲۳٫مجله دانش و پژوهش در آموزش زبان انگلیسی   انگلیسی
Iranian Journal of Research in English Language Teaching

ISSN 2252-0384
دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
مدیر مسئول: حمیدرضا حق وردی
سردبیر: منصور کوشا
محل انتشار: خوراسگان  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۱ + متن »

۲۴٫فصلنامه دنیای میکروب ها
ISSN 2008-3068
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مدیر مسئول: دکتر فرشید کفیل زاده
سردبیر: دکتر محمد کارگر
محل انتشار: جهرم  سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره ۳ »
۲۵٫فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق
ISSN 2322-3871
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیر مسئول: دکتر غضنفر شاهقلیان
سردبیر: دکتر محمد عطایی
محل انتشار: نجف آباد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۷ + متن »
»» این مجله تا شماره ۷ با نام پژوهش در فناوری برق منتشر شده است.
۲۶٫فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
ISSN 1735-8493
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول: دکتر نادر سلیمانی
سردبیر: دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
محل انتشار: گرمسار  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۳ + متن »
۲۷٫مجله زبان و ادبیات فارسی
ISSN 1735-8000
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر رضا اشرف زاده
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال دوره دوم شماره ۷ + متن »
۲۸٫فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات
ISSN 2008-8485
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اردکانی
سردبیر: دکتر داوود حبیبی
محل انتشار: کرج  سایر مشخصات»     عناوین سال دوازدهم شماره ۳ + متن »
۲۹٫فصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک
ISSN 2383-0875
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۴ »
»» این مجله تا تابستان ۹۲ با نام نشریه زمین شناسی کاربردی منتشر شده است.
۳۰٫فصلنامه زیبایی شناسی ادبی
ISSN 1735-837X
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قاری
سردبیر: دکتر علیرضا نبی لو
محل انتشار: اراک  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۲۶ + متن »
»» این نشریه تا سال ۸۸ با نام زبان و ادبیات فارسی چاپ شده است و همچنین این مجله دوباره تغییر نام داشته که از سال ۸۸ تا سال ۹۱ بانام فصلنامه اندیشه های ادبی منتشر شده است.
۳۱٫مجله زیست شناسی جانوری
ISSN 1735-9724
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مدیر مسئول: دکتر هومن شجیعی
سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
محل انتشار: دامغان  سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره ۲ + متن »
۳۲٫فصلنامه شیمی فیزیک و الکتروشیمی   انگلیسی
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry

ISSN 2008-9228
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول: دکتر زهرا شرفی
سردبیر: دکتر مهدی وادی
محل انتشار: مرودشت  سایر مشخصات»     عناوین سال دوم شماره ۴ + متن »

۳۳٫دو فصلنامه صحیفه مبین
ISSN 1735-8701
دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر مسئول: دکتر سید طه هاشمی
سردبیر: دکتر سید بابک فرزانه
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۸ + متن »
۳۴٫مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-7195
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول: دکتر هادی خدیور
سردبیر: دکتر مهدی شریفیان
محل انتشار: همدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۸ + متن »
»» این مجله تا شماره ۱۵ با نام مجله ادب و عرفان منتشر شده است.
۳۵٫فصلنامه علوم اجتماعی
ISSN 1735-7039
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مدیر مسئول: دکتر نبی اله ایدر
سردبیر: دکتر وحید قاسمی
محل انتشار: شوشتر  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۴ + متن »
۳۶٫فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
ISSN 2008-4250
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مدیر مسئول: دکتر ناصر عبادتی
سردبیر: دکتر سید محمود فاطمی عقدا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره ۳۳ + متن »
۳۷٫فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
ISSN 1735-8019
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول: دکتر عباسعلی تفضلی
سردبیر: دکتر عباس علیتفضلی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۸ + متن »
۳۸٫فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
ISSN 2228-5318
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مدیر مسئول: دکتر کیومرث نیازآذری
سردبیر: دکتر ابراهیم صالحی عمران
محل انتشار: ساری  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۴ + متن »     اشتراک»
۳۹٫مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی
ISSN 1735-1985
دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول: دکتر مهرداد جلالی
سردبیر: دکتر حسین دلداری
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۱ + متن »
»» این مجله تا سال چهارم با نام مجله فنی مهندسی منتشر شده است.
۴۰٫فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست
ISSN 2228-768x
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مدیر مسئول: دکتر صمد موتمنی طباطبایی
سردبیر: دکتر سیروس لطفی
محل انتشار: اهر  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۳ + متن »     اشتراک»
۴۱٫فصلنامه گیاه پزشکی
ISSN 2008-3114
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر مسئول: دکتر هادی استوان
سردبیر: دکتر ساسان قاسمی
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۴ + متن »
۴۲٫فصلنامه گیاه و زیست بوم
ISSN 1735-7454
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۸ + متن »
۴۳٫فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول: دکتر مرتضی موسی خانی
سردبیر: دکتر سید مهدی الوانی
محل انتشار: قزوین  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »
۴۴٫فصلنامه مدیریت صنعتی   فارسی- انگلیسی
ISSN 2008-9007
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
سردبیر: دکتر منصور خاکسار
محل انتشار: سنندج  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۴ + متن »
۴۵٫مجله مسکویه
ISSN 2008-0859
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مدیر مسئول: دکتر محمد تقی امامی خویی
سردبیر: دکتر اللهیار خلعتبری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۱ + متن »
۴۶٫فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 
ISSN 2322-5602
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول: دکتر کیانوش ذاکرحقیقی
سردبیر: دکتر حمید ماجدی
محل انتشار: همدان   سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱۷ + متن »
۴۷٫مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان 
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مدیر مسئول: دکتر علی رحمانی فیروزجاه
سردبیر: دکتر حیدر جانعلی زاده
محل انتشار: بابل  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۳ + متن »
»» این مجله تا شماره ۶ با نام جامعه شناسی مطالعات جوانان منتشر شده است.
۴۸٫فصلنامه مطالعات سیاسی
ISSN 2008-3122
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
مدیر مسئول: دکتر قربانعلی گنجی
سردبیر: دکتر مسعود مطلبی
محل انتشار: آزاد شهر   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »
۴۹٫فصلنامه مهندسی برق مجلسی    انگلیسی
ISSN 2345-377X
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محسن عشوریان
محل انتشار: شهرمجلسی  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۰ + متن »
۵۰٫مجله نظریه تقریب و کاربردهای آن   انگلیسی
Theory of Approximation and Applications

ISSN 1735-8337
دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول: دکتر سعید عباس بندی
سردبیر: دکتر اسماعیل بابلیان
محل انتشار: اراک  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۲ »
»» این مجله تا شماره ۱ سال ۹ با نام مجله ریاضیات Mathematics Scientific Journal منتشر شده است.

۵۱٫فصلنامه نقش مایه   فارسی
ISSN 2008-2614
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مدیر مسئول: دکتر مرجان صلواتی
سردبیر: ندا رضایی آذر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ + متن »
۵۲٫فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
ISSN 2008-1138
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مدیر مسئول: دکتر فتاح ناظم
سردبیر: دکتر صمد کریم زاده
محل انتشار: رودهن  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۴ + متن »
»» این مجله تا سال ۹۱ با نام فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی منتشر شده است.
۵۳٫فصلنامه یافته های نوین کشاورزی   فارسی – انگلیسی
ISSN 1735-8353
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول: دکتر حمید مشهدی
سردبیر: دکتر حمید مدنی
محل انتشار: اراک  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۱ + متن »
۵۴٫یافته های نو در روانشناسی 
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
مدیر مسئول: دکتر ناصر سراج خرمی
سردبیر: دکتر غلامرضا پاشا
محل انتشار: اهواز  سایر مشخصات»منبع: مگیران

حتما در مورد اعتبار و صحت مجلات با اساتید و پزوهش دانشگاه مشورت کنید!

animated-down-arrow

از مشاوره رایگان استفاده کنید.

همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

Avatar photo
علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس شرکت /  سازمان / اداره مکان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *