سرخط خبرها
خانه / توسعه فردی / علمی پژوهشی / اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری

www.elmema.com سال 1403 را هدفمند و با برنامه ریزی آغاز کن! | دوره رایگان کلیک کنید www.elmema.com

www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما

اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری

اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری

حساب های پرداختنی 
accounts payable 
  
حساب های دریافتنی 
accounts receivable 
  
تحصیل – خرید 
acquisition 
  
وابسته- مرتبط – علاقه مند 
affiliate 
  
انجمن حسابداران رسمی آمریکا 
American Institute of Certified public Accountants (AICPA) 
  
استهلاک داراییهای نامشهود 
amortization 
  
دارایی ها 
assets 
  
ترازنامه 
balance sheet 
  
هیئت مدیره 
Board (of Directors) 
   
شعبه – شاخه 
branch 
   
بودجه 
budget 
   
سرمایه گذاری بلندمدت 
capitalization 
   
حسابداران (حسابرسان) رسمی (خبره) 
Certified Public Accountant (CPA) 
   
رازداری 
confidentiality 
   
اصل نکات رویه 
consistency principle 
   
تلفیق 
consolidation 
   
حساب سازی – دست کاری 
creative accounting 
   
بستانکار – طلبکار 
creditor 
   
بدهی 
debt 
   
معوق 
deferred 
   
استهلاک داراییهای مشهود 
depreciation 
   
فروش 
disposition 
   
سود تقسیمی 
dividend 
   
حساب های دقیق و موشکافانه 
due diligence 
   
مخارج 
expenditure 
   
هزینه 
expense 
   
اهرم 
gearing 
   
اصول پذیرفته شده ی عمومی 
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
   
اصل تداوم حساب 
going concern principle 
   
سرقفلی 
goodwill 
   
مادر تخصصی 
holding company 
   
کاهش ارزش 
impair 
   
انجمن حسابداران خبره 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 
   
نامشهود 
intangible 
   
استانداردهای بین المللی حسابداری 
International  Accounting Standards (IAS) 
   
کمیته استانداردهای بین المللی سازمان 
International  Accounting Standards Committee (IASC) 
   
استانداردهای گزارشگیری بین المللی مالی 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
   
موجودی 
inventory 
   
لیزینگ 
leasing 
   
بدهی (ترازنامه) 
liability 
   
تصفیه – انحلال 
liquidation 
   
وام دادن 
to loan 
   
حاشیه 
margin 
   
اصل تطابق 
matching principle 
   
سررسید 
maturity 
   
ادغام 
merger 
   
سهم اقلیت 
minority interest 
   
حساب خارج از ترازنامه 
off-balance-sheet accounting 
   
شرکت مادر تخصصی 
parent company 
   
ذخیره انباشته 
provision 
   
محافظه کاری 
prudence principle 
   
نسبت 
ratio 
   
نگهداری و تعمیرات 
repair and maintenance 
   
ارزش اسقاط 
salvage value 
   
ارزش اسقاط 
scrap value 
   
بازپرداخت اصل وام 
service debt 
   
موجودی کالای مهم 
stock 
   
شرکت تابعه (فرعی) 
subsidiary 
   
اظهارنامه مالیات 
tax return 
   
نمونه گیری 
test basis 
   
سود (زیان) تحقق نیافته 
unrealized gain (loss) 
   
اثاثه اداری 
Office Equipment 
   
ارزش اسقاط 
residual value 
   
ارزش اسمی 
face value 
   
ارزش بازار 
market value 
   
ارزش بازیافتی 
realizable value 
   
ارزش خالص بازیافتی 
net realizable value 
   
ارزش فعلی 
present value 
   
ارزش ویژه 
net worth 
   
ارزشیابی / ارزیابی موجودی ها 
inventory valuation 
   
استهلاک انباشته/ذخیره استهلاک 
accumulated depreciation 
   
استهلاک منابع طبیعی/تحلیل/تهی شدن منابع 
depletion 
   
اسناد دریافتنی 
notes receivable 
   
اسناد پرداختنی 
notes payable 
   
اصل بهای تمام شده 
cost principle/concept 
   
اصل ثبات رویه 
consistency concept 
   
اضافه برداشت بانکی 
over draft 
   
اعتبار اسنادی 
letter of credit L/C 
   
اعلامیه بدهکار بانک 
bank debit note 
   
اعلامیه بستانکار بانک 
bank credit note 
   
اقل بهای تمام شده یا بازار 
lower if cost and market 
   
اموال و ماشین آلات و تجهیزات 
plant and equipment 
   
انبار 
warehouse 
   
انبارداری 
warehousing 
   
انبارگردانی 
taking of inventory 
   
انحراف از بهای تمام شده تاریخی 
departure from historical cost 
   
اندازه گیری 
measurement 
   
اوراق آماده برای فروش 
securities available for sale 
   
اوراق بهادار 
securities 
   
اوراق بهادار قابل داد و ستد 
trading securities 
   
اوراق قابل نگهداشت تا سررسید 
held-to-maturity securities 
   
اوراق قرضه 
bonds 
   
اوراق قرضه تضمین شده 
secured bonds 
   
اوراق قرضه قابل استرداد 
put bonds 
   
اولین صادره از آخرین وارده 
last in first out (LIFO) 
   
اولین صادره از اولین وارده 
first in first out (FIFO) 
   
اولین صادره از وارده آتی 
next in first out (NIFO) 
   
بازده سرمایه گذاری 
return on investment (ROI) 
   
بازیافت مطالبات سوخت شده 
Bad Debts realized 
    
بدهی احتمالی 
contingent liability 
    
بدهی مشکوک الوصول 
doubtful debt 
    
بدهی ها 
liabilities 
    
بدهی های بلند مدت 
long term liabilities 
    
بدهی های جاری 
current liabilities 
    
برات 
draft/ bill of exchange 
    
برات دیداری 
draft at sight 
    
برات کش ـ صادر کننده برات 
drawer 
    
برات گیر ـ متعهد برات 
drawee 
    
برات موعددار 
dated draft 
    
به حساب دارایی بردن/سرمایه ای کردن 
capitalization 
    
بهای تمام شده 
cost 
    
بهای تمام شده جایگزینی 
replacement cost 
    
بهای تمام شده کالای فروخته شده 
cost of goods sold 
    
بهسازی دارایی های ثابت 
betterment / improvements 
    
تحصیل/ خرید به طور یکجا 
lump – sun acquisition 
    
تخفیف نقدی 
cash discount 
    
تعدیلات 
adjustments 
    
تعمیرات اساسی 
extraordinary repairs 
    
تعویض 
replacement 
    
تنخواه گردان 
petty cash 
    
تنزیل 
discount 
    
ته سوش چک 
cheque stub 
    
تورم 
inflation 
    
ثبت حسابداری 
accounting entry / article 
    
ثبت روزنامه 
journal entry 
    
جریان/گردش موجودیها 
physical flow of inventory 
    
حذف مستقیم 
direct write – off 
    
حساب 
account 
    
حساب سود و زیان 
profit and loss account 
    
حساب کاهنده 
contra account 
    
حساب کاهنده دارایی 
contra asset account 
    
حساب جاری بانکی 
cash in bank 
    
حسابداری پیشرفته 
advanced accounting 
    
حسابداری مالی 
financial accounting 
    
حسابداری میانه 
intermediate accounting 
    
حسابرسی 
auditing 
    
حساب های دریافتنی بلند مدت 
long term accounts receivable 
    
حصه جاری 
current portion 
    
حق الاختراع 
patent 
    
حق الامتیاز 
royalty 
    
حق التألیف 
copy right 
    
حق العمل کارگزار بورس 
brokerage fee 
    
حقوق صاحبان سهام 
stockholder’s equity 
    
حواله انبار 
store issue 
    
خرید 
purchase 
    
دارایی های ثابت 
fixed Assets 
    
دارایی های جاری 
current Assets 
    
دارایی های مشهود 
tangible Assets 
    
دارایی های نامشهود 
intangible Assets 
    
دارایی های نامشهود غیرقابل شناسایی 
unidentifiable intangible Assets 
    
دارایی های نامشهود قابل شناسایی 
identifiable intangible Assets 
    
درآمد 
revenue 
    
درآمد بهره 
interest revenue 
    
درآمد سرمایه گذاری 
Investment Income 
    
ذخیره کاهش ارزش موجودی ها 
Inventory Reserve 
    
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 
Bad Debts provision 
    
رسید انبار 
Store Receipt 
    
روش ادواری کنترل موجودی ها 
Periodical Inventory Method 
    
روش ارزش متعارف 
Fair (market) Value Method 
    
روش ارزش ویژه 
Equity Method 
    
روش استهلاک جمع ارقام سال های عمر مفید 
Sum of the Years Digit Method Depreciation 
    
روش استهلاک خط مستقیم 
Straight Line Method Depreciation 
    
روش استهلاک نزولی 
Declining Balance Method Depreciation 
    
روش خرده فروشی 
Retail Method 
    
روش دائمی کنترل موجودی ها 
Perpetual Inventory Method 
    
روش شناسایی ویژه 
Specific Identification Method 
    
زیان ویژه 
Net Loss 
    
سال مالی 
Fiscal Year 
    
سپرده 
Deposit 
    
سربار 
Overhead 
    
سرقفلی 
Good will 
    
سرمایه پذیر (شرکت) 
Investee 
    
سرمایه در گردش 
Working Capital 
    
سرمایه گذار (شرکت) 
Investor 
    
سرمایه گذاری های بلند مدت 
Long Term Investments 
    
سرمایه گذاری های کوتاه مدت / موقت 
Short Term/Temporary Investments 
    
سفته 
Promissory Note/Note 
    
سهام عادی 
Common Stocks 
    
سهامداران اقلیت 
Minority Stockholders 
    
سود (زیان) انباشته 
Retained Earnings 
    
سود سهام نقدی 
Cash Dividends 
    
سود سهام 
Dividend 
    
سود سهام دریافتی 
Dividends Received 
    
سود فوق العاده 
Superior Earnings 
    
سود و (زیان) تحقق یافته 
Realized Profit & (loss) 
    
سود ویژه 
Net profit/Net Income 
    
سود یا (زیان) تحقق نیافته 
Unrealized profit or (loss) 
    
سود یا زیان عملیاتی 
Operating profit or (loss) 
    
سود یا زیان غیرعملیاتی 
Gain or Loss 
    
سیستم ثبت ادواری موجودی ها 
Periodic Inventory System 
    
سیستم ثبت دائمی موجودی ها 
Perpetual Inventory System 
    
شرکت وابسته 
Affiliated Company 
    
شمارش عینی / موجودی برداری 
Physical Count 
    
شمارش موجودی 
Inventory Count 
    
صورت مغایرات بانکی 
Bank Reconciliation Statement 
    
صورتحساب بانکی 
Bank Statement 
    
صورتهای مالی 
Financial statement 
    
صورتهای مالی تلفیقی 
Consolidated statement 
    
ظهرنویسی 
Endorsement 
    
ظهرنویسی/پشت نویسی 
Underwrite 
    
علائم تجاری 
Trade Mark 
    
عمر مفید اقتصادی 
Economic Life 
    
عمر مفید 
Useful Life 
    
غیر قابل وصول 
Uncollectible 
    
فروش اقساطی 
Installment Sales 
    
فروش نسیه 
Credit Sales 
    
فروش نقدی 
Cash Sales 
    
فروشنده 
Vendor 
    
فروشنده کالا و مواد 
Supplier 
    
قسط 
Installment 
    
قیمت فروش 
Selling Price 
    
کارمزد/ حق العمل 
Commission 
    
کالا/جنس 
Commodity 
    
کالای امانی 
Goods On Consignment 
    
کالای تجاری/مال التجاره 
Merchandise 
    
کالای در جریان ساخت 
Work/Goods In Process 
    
کالای در راه 
Goods In Transit 
    
کالای ساخته شده 
Completed/finished Goods 
    
کسور و اضافات وجه نقد 
Cash Shortage & Overage 
    
محافظه کاری 
Conservatism 
    
مخارج انتقالی به دوره های آتی 
Deferred Charges 
    
مخارج تحقیق و توسعه 
Research and Development Costs 
    
مخارج قبل از مرحله بهره برداری 
Pre-operating Costs 
    
مربوط 
Relevant 
    
مطالبات سوخت شده 
Bad Debts 
    
مفهوم تطابق هزینه ها و درآمدها 
Matching Concept 
    
منابع نقدی 
Funds 
    
مواد غیرمستقیم/ملزومات 
Supplies 
    
مواد اولیه 
Materials 
    
موجودی آخر دوره 
Closing Inventory 
    
موجودی اول دوره 
Beginning Inventory 
    
موجودی مواد و کالا 
Inventory/Stock 
    
مؤسسه تجاری/بازرگانی 
Trading Enterprise 
    
مؤسسه تولیدی 
Manufacturing Enterprise 
    
میانگین سیار 
Moving Average 
    
میانگین وزنی/موزون 
Weighted Average 
    
نسبت جاری 
Current Ratio 
    
نسیه 
On Account 
    
نقدینگی 
Liquidity 
    
نقطه سفارش 
Reorder Point 
    
واحدهای تجاری قبل از مرحله بهره برداری 
Development Stage Enterprises 
    
وجه نقد 
Cash 
    
وصول 
Collection 
    
هزینه استهلاک 
Depreciation Expense 
    
هزینه بهره 
Interest Expense 
    
هزینه دوره 
Period Cost 
    
هزینه مطالبات سوخت شده 
Bad Debt Expense 
    
هزینه های تأسیس 
Organization Costs 
    
هزینه های عملیاتی 
Operating Expenses 
    
هیئت تعیین استانداردهای حسابداری مالی 
Financial Accounting Standard Board (FASB) 
    
سپرده ها 
Deposits 
    
پاداش 
Bonus 
    
مستمری بازنشستگی 
Pension 
    
پرداختهای مستمر 
Out going 
    
آپارتمان 
Flat: apartment 
    
وام رهنی (مسکن) 
Mortgage 
    
اداره رفاه 
Social Security= Welfare 
    
انتشار 
Issuing 
    
اوراق سرمایه 
Equities 
    
قرض دادن 
Lend 
    
اوراق قرضه 
Bond 
    
اعتباری (نسیه) 
On Credit 
    
جعل ـ تقلب 
fraud 
    
عمداً 
Deliberately 
    
اجرا کردن 
Carry out 
    
منصفانه بودن 
Fair Ness 
    
مصنوعی ـ دست ساز 
Artificially 
    
قاره 
Continental 
    
متناظر 
Correspond 
    
لوازم 
Substance 
    
عقود مشارکتی 
Profit and loss shaving 
    
ریسک 
Venture 
    
نوع 
Sort 
    
تداوم فعالیت 
Grown 
    
بخش بندی 
Segment 
    
پیش بینی 
Project 
    
ایجاد 
Incentive 
    
توزیع و پخش 
Distribute 
    
ضمیمه ها 
Appendices 
    
رزومه 
Curriculum vitae (v) 
    
تولید غیرصادراتی داخل 
Excise 
    
ارث 
Inheritance 
    
افشاء 
Disclosure 
    
مرور کردن 
Go over 
    
پرداختن قانونی مالیات 
Tax avoidance 
    
قرار مالیاتی 
Tax evasion 
    
معافیت مالیاتی 
Tax exempt 
    
اظهارنامه 
Declaration 
    
کاهش ـ کسر 
Deduction 
    
آزادی عمل 
Significant 
    
خُبره 
Chartered 
    
مراجعه کردن 
Torn on 
    
وقوع مالیات 
Tax authority 
    
برجسته ـ چشم گیر 
Dramatically 
    
ثابت 
Stable 
    
رفتار ـ مشی 
Conduct 
    
اظهار اشتباه ـ تحریف با اهمیت 
Misstatement 
    
منطبق بر 
In Conformity 
    
رازداری 
confidentiality 
    
انحلال ـ تصفیه 
Liquidation 
    
ارزش ویژه (حقوق صاحبان مؤسسه) 
Equity/Net worth 
    
استهلاک 
Depreciation/Amortization 
    
اسناد پرداختنی 
Notes Payable 
    
اسناد دریافتنی 
Notes Receivable 
    
اصل افشا 
disclosure principle 
    
اصل اهمیت نسبی 
materiality principle 
    
اصل بهای تمام شده 
cost principle 
    
اصل تحقق درآمد 
revenue Realization principle 
    
اصل تطبیق هزینه ها با درآمدها 
matching principle 
    
اصل ثبات رویه 
consistency principle 
    
اصل محافظه کاری 
conservatism principle 
    
اصول عمومی حسابداری 
accounting principle 
    
اطلاعات مالی 
financial information 
    
بدهکار/طرف بدهکار حساب 
debit 
    
بدهی 
liability 
    
بدهیهای بلند مدت 
long-term liabilities 
    
بدهی های جاری/کوتاه مدت 
current liabilities 
    
برداشت 
withdrawal 
    
برگشت از خرید و تخفیفات 
purchase returns and allowances 
    
برگشت از فروش و تخفیفات 
sales returns and allowances 
    
بستانکار/طرف بستانکار حساب 
credit 
    
بودجه بندی 
budgeting 
    
پرداخت 
payment 
    
پردازش 
processing 
    
پیش پرداخت 
prepaid 
    
تخفیفات تجاری 
trade discounts 
    
تخفیفات خرید 
purchase discounts 
    
تخفیفات فروش 
sales discounts 
    
تراز آزمایشی 
trial balance 
    
تراز آزمایشی تعدیل شده 
adjusted trial balance 
    
تعاونی 
cooperative 
    
ثبت حسابداری 
entry 
    
ثبت دو طرفه/دوبل 
double-entry 
    
ثبت روزنامه 
journal entry 
    
ثبت های مربوط به بستن حسابها 
closing entries 
    
جنس/کالا 
goods 
    
چرخه حسابداری 
accounting cycle 
    
حساب 
account 
    
حساب T شکل 
T-account 
    
حسابدار 
accountant 
    
حسابداری 
accounting 
    
حسابداری بهای تمام شده 
cost accounting 
    
حسابداری دولتی 
public accounting 
    
حسابداری مالی 
financial accounting 
    
حسابداری مالیاتی 
taxation 
    
حسابداری مدیریت 
managerial accounting 
    
حسابرسی 
auditing 
    
حسابهای پرداختنی 
accounts payable 
    
حسابهای دائمی 
permanent accounts 
    
حسابهای دریافتنی 
accounts receivable 
    
حسابهای موقت 
temporary accounts 
    
خرید 
purchase 
    
دارایی 
asset 
    
دارایی های جاری 
current assets 
    
دارایی های نامشهود 
intangible assets 
    
درآمد 
revenue 
    
درآمدهای تحقق نیافته (پیش دریافتها) 
unearned revenues 
    
دریافت 
receipt 
    
دفتر روزنامه عمومی 
general journal 
    
دفتر کل 
ledger 
    
دفتر معین 
subsidiary ledger 
    
دفتردار 
book keeper 
    
دفترداری 
book keeping 
    
دوره مالی 
accounting period 
    
رویداد، واقعه مالی 
transaction 
    
رویه ها و اصول تفصیلی حسابداری 
accounting practices & procedures 
    
سازمان (مؤسسه) انتفاعی 
profit organization 
    
سازمان (مؤسسه) خصوصی 
private organization 
    
سازمان (مؤسسه) عمومی 
public organization 
    
سازمان (مؤسسه) غیر انتفاعی 
non-for-profit organization 
    
سال مالی 
fiscal year 
    
سرفصل حسابها 
chart of accounts 
    
سرمایه 
capital 
    
سرمایه گذاری های بلند مدت 
long-term investments 
    
سرمایه گذاری های کوتاه مدت/موقت 
short-term/temporary investments 
    
سند حسابداری 
voucher 
    
سود خالص (ویژه) 
net profit/income 
    
سیستم اطلاعاتی 
information system 
    
سیستم ثبت ادواری موجودیها 
periodic inventory system 
    
سیستم ثبت دائمی موجودیها 
perpetual inventory system 
    
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 
accounting information systems (AIS) 
    
سیستمهای حسابداری 
accounting systems 
    
شرکت تجاری 
merchandising company 
    
شرکت خدماتی 
service company 
    
شرکت سهامی 
company/corporation 
    
شرکت غیر سهامی 
partnership 
    
صاحب مؤسسه 
owner 
    
صندوق/وجه نقد 
cash 
    
صورتحساب سرمایه 
statement of changes in owner’s equity 
    
صورتحساب سود و زیان 
income statement 
    
صورتهای مالی 
financial statements 
    
طبقه بندی حسابها 
classifying accounts 
    
عملیات انتقال به دفاتر 
posting 
    
عملیات تعدیل حسابها 
adjusting 
    
عملیات ثبت در حسابداری 
recording 
    
عملیات ثبت دفاتر/تحریر دفاتر 
journalizing 
    
فرایند اندازه گیری در حسابداری 
measurement 
    
فرایند تشخیص در حسابداری 
indentifying 
    
فرایند ثبت در حسابداری 
recording 
    
فرایند گزارشگری در حسابداری 
reporting 
    
فرض تداوم فعالیت 
going concern assumption 
    
فرض تعهدی 
accrual basis assumption 
    
فرض تفکیک شخصیت مؤسسه 
separate entity assumption 
    
فرض دوره مالی 
time-period assumption 
    
فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول 
money measurement assumption 
    
فرضیه های مبنا یا مفاهیم بنیادی 
underlying assumptions 
    
فروش 
sales 
    
فعالیت 
activity 
    
قیود یا میثاقهای تعدیل کننده 
modifying conventions 
    
کاربرگ 
work sheet 
    
کالا/جنس 
merchandise 
    
کسب و کار 
business 
    
مانده حساب 
balance of account 
    
معادله حسابداری 
accounting equation 
    
ملزومات اداری 
office supplies 
    
موجودی کالا 
inventory 
    
مؤسسه 
enterprise 
    
مؤسسه فردی 
sole proprietorship 
    
نسیه 
on credit 
    
نقد 
in cash/for cash 
    
هزینه 
expense 
    
هزینه های معوق 
accrued expenses 
    
هیئت تعیین استانداردهای حسابداری مالی (آمریکا) 
Financial accounting standard board (FASB)

animated-down-arrow

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی – پژوهشی و  آموزشی روی آنها کلیک کنید.

 

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

Avatar photo
علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس شرکت /  سازمان / اداره مکان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *