خانه / توسعه فردی / علمی پژوهشی / لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته اقتصاد)
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
List of academic journals and ISI Ministry of Science (ISI inside Iran)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته اقتصاد)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته اقتصاد)

۱٫Iranian Economic Review    انگلیسی
Iranian Economic Review

ISSN 1026-6542
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۵ + متن »     اشتراک»

۲٫Journal of Money & Economy   انگلیسی
Journal of Money & Economy

ISSN 1735-1057
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۲ + متن »

۳٫مجله اقتصاد منابع طبیعی
ISSN 2345-301x
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول: دکتر سید جواد امام جمعه زاده
سردبیر: دکتر رحمان خوش اخلاق
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۹ »
۴٫فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری   فارسی – انگلیسی
ISSN 2345-2870
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
مدیر مسئول: سید محسن طباطبایی مزدآبادی
سردبیر: مهدی صادقی شاهدانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۶ + متن »
۵٫دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای
ISSN 2251-7790
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
سردبیر: دکتر مصطفی سلیمی فر
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰ + متن »
»» آرشیو این مجله در مجله دانش و توسعه می باشد.
۶٫مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر عباس عرب مازار
سردبیر: دکتر میثم موسائی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۶ + متن »
۷٫نشریه اقتصاد و تجارت نوین   فارسی، انگلیسی
ISSN 1735-6415
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی
مدیر مسئول: دکتر مسعود موحدی
سردبیر: دکتر مهدی غضنفری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۲ + متن »
»» پس از بهار ۹۲ شماره دیگری از این مجله منتشر نشده است.
۸٫نشریه اقتصاد پولی، مالی
ISSN 2251-8452
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
سردبیر: دکتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۲ »
»» آرشیو این مجله در مجله دانش و توسعه می باشد.
۹٫فصلنامه اقتصاد مقداری   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-5850
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دکتر حسن فرازمند
سردبیر: دکتر سید عزیز آرمن
محل انتشار: اهواز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۰ + متن »
»» این نشریه تا پایان سال ۸۷ با نام فصلنامه بررسی های اقتصادی منتشر شده است.
۱۰٫فصلنامه اقتصاد اسلامی   فارسی – انگلیسی
ISSN 1735-3262
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
سردبیر: عباس عرب مازار
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۴ + متن »     اشتراک»
۱۱٫دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی
ISSN 2383-0565
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول: سید سجاد علم الهدی
سردبیر: احمد کتابی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۱ »
۱۲٫فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
ISSN 2251-9092
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
سردبیر: دکتر محمود متوسلی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۳۱ + متن »     اشتراک»
۱۳٫پژوهشنامه اقتصادی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده علوم اقتصادی ـ دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر اسفندیار جهانگرد
سردبیر: دکتر عباس شاکری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۱ + متن »     اشتراک»
۱۴٫فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی
ISSN 2008-5788
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
مدیر مسئول: دکتر فرهاد نیلی
سردبیر: دکتر احمد مجتهد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »
»» این مجله تا شماره ۱۱ با نام فصلنامه پول و اقتصاد منتشر شده است.
۱۵٫فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
ISSN 1726-0728
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده علوم اقتصادی – دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر تیمور محمدی
سردبیر: دکتر سهیلا پروین
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۵ + متن »     اشتراک»
۱۶٫فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
ISSN 2228-5954
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: دکتر هادی غفاری
سردبیر: دکتر محمدرضا لطفعلی پور
محل انتشار: اراک  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۵ + متن »
۱۷٫فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی
ISSN 1027-9024
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر مسئول: شاپور محمدی
سردبیر: محسن مهرآرا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۹ + متن »
۱۸٫پژوهشنامه مالیات
ISSN 2251-6484
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: سازمان امور مالیاتی کشور
مدیر مسئول: دکتر علی عسکری
سردبیر: دکتر تیمور رحمانى
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و چهارم شماره ۳۰ + متن »
۱۹٫پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
ISSN 2423-5954
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر حمید آماده
سردبیر: دکتر مسعود درخشان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۶ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۶ با نام فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی منتشر شده است.
۲۰٫پژوهشنامه اقتصاد کلان
ISSN 2322-1178
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
مدیر مسئول: دکتر مهرداد مدهوشی
سردبیر: دکتر احمد جعفری صمیمی
محل انتشار: بابلسر  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۲۰ + متن »
»» این مجله تا شماره ۳۴ با عنوان پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی منتشر شده است.
۲۱٫فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
ISSN 1735-6768
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر عباس عصاری آرانی
سردبیر: دکتر یداله دادگر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال شانزدهم شماره ۴ + متن »     اشتراک»
»» این نشریه تا سال ۹۰ با نام پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است.
۲۲٫فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
ISSN 2228-6454
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا منجذب
سردبیر: دکتر محسن ابراهیمی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۲۵ + متن »
۲۳٫فصلنامه تحقیقات اقتصادی   فارسی – انگلیسی
ISSN 0039-8969
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده
سردبیر: دکتر جعفر عبادی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۱۷ + متن »
۲۴٫دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران
ISSN 1735-3300
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: حسین آقانظری
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۵ + متن »     اشتراک»
۲۵٫مجله دانش و توسعه
ISSN 2008-1456
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
سردبیر: دکتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هفدهم شماره ۳۴ + متن »
۲۶٫فصلنامه راهبرد اقتصادی
ISSN 2252-0597
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی
سردبیر: دکتر اکبر کمیجانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۳ + متن »
۲۷٫نشریه راهبرد توسعه
ISSN 1735-2460
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مهندس سید مرتضی نبوی
مدیر مسئول: دکتر محمد خوش چهره
سردبیر: دکتر حسن سبحانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۷ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۳۱ با نام راهبرد یاس منتشر شده است.
۲۸٫مجله سیاست گذاری اقتصادی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-0131
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه یزد
مدیر مسئول: دکتر زهرا نصراللهی
سردبیر: دکتر کاظم یاوری
محل انتشار: یزد  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۱۵ + متن »
۲۹٫فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی
ISSN 2345-3435
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر مسئول: شاپور محمدی
سردبیر: داود منظور
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۱۴ + متن »
۳۰٫فصلنامه مدلسازی اقتصادی
ISSN 1735-9910
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیر مسئول: دکتر اسمعیل ابونوری
سردبیر: دکتر نادر مهرگان
محل انتشار: فیروزکوه  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۵ + متن »
۳۱٫مجله مطالعات اقتصادی   انگلیسی
Iranian Journal of Economic Studies

ISSN 2322-1402
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: دکتر احمد عریان
سردبیر: دکتر کریم اسلاملوئیان
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۱ »

۳۲٫دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید)   فارسی، انگلیسی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر: اکبر کمیجانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۱ + متن »     اشتراک»
»» این مجله از شماره ۱۰۱ از مجله نامه مفید تفکیک شده است.
۳۳٫فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
ISSN 1626-1735
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
سردبیر: دکتر حمید ابریشمی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۸ + متن »
۳۴٫دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
ISSN 2008-4102
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: دکتر محمدهادی زاهدی وفا
سردبیر: دکتر محمد مهدی عسکری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۶ + متن »     اشتراک»
۳۵٫مجله مطالعات اقتصاد بین الملل   انگلیسی
International Economics Studies

ISSN 2008-9643
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول: دکتر خدیجه نصرالهی
سردبیر: دکتر سید کمیل طیبی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۴ + متن »
»» این مجله تا آخر سال ۸۷ با عنوان مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان منتشر شده است.

۳۶٫فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
ISSN 2322-2530
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول: دکتر سعید عیسی زاده
سردبیر: دکتر محمدحسن فطرس
محل انتشار: همدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ + متن »
۳۷٫دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی
ISSN 2008_8515
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره
مدیر مسئول: محمدجواد توکلی
سردبیر: حسن آقانظری
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۱ + متن »     اشتراک»
۳۸٫فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
ISSN 2423-6578
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر حسین پناهی
سردبیر: دکتر محمد علی متفکرآزاد
محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۳ + متن »

 

منبع: مگیران

حتما در مورد اعتبار و صحت مجلات با اساتید و پزوهش دانشگاه مشورت کنید!

animated-down-arrow

از مشاوره رایگان استفاده کنید.

همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.

 

تلگرام علم ما

Medium_20160928095241745_1111111111

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

Avatar photo
علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما

لغات کاربردی مهندسی صنایع

لغات کاربردی مهندسی صنایع     Acceptable Quality level (AQL) سطح کیفیت قابل قبول Acceptance …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *