سرخط خبرها
خانه / وبلاگ علم ما / علمی پژوهشی / لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته مدیریت)
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
List of academic journals and ISI Ministry of Science (ISI inside Iran)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته مدیریت)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته مدیریت)

۱٫فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
ISSN 2423-3277
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی
سردبیر: دکتر کورش فتحی واجارگاه
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰ + متن »
۲٫مجله اندیشه آماد
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا
مدیر مسئول: دکتر رحمت اله محمدی
سردبیر: دکتر سیاوش نصرت پناه
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۹ + متن »
۳٫دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
ISSN 2008-0751
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: دکتر مصباح الهدی باقری
سردبیر: دکتر علی رضاییان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۹ + متن »     اشتراک»
۴٫دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
ISSN 1019-682X
دوماهنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوی
سردبیر: دکتر علی نقی مشایخی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال سیزدهم شماره ۷۵ + متن »
۵٫فصلنامه بهبود مدیریت
ISSN 2251-8991
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۲ + متن »
۶٫دو فصلنامه بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه   انگلیسی
International Journal of Business and Development Studies

ISSN 2008-448x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
سردبیر: دکتر احمد اکبری، دکتر چارلز هاروی
محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۱ + متن »

۷٫پژوهش نامه مدیریت تحول
ISSN 2383-4064
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حبیب اله دعایی
سردبیر: دکتر سعید مرتضوی
محل انتشار: مشهد   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۴ + متن »
۸٫پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
ISSN 2228-7078
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مدیر مسئول: سرهنگ محمد علی عامری
سردبیر: دکتر علی دلاور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۵ + متن »
۹٫نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری   فارسی – انگلیسی
ISSN 2476-6291
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
مدیر مسئول: دکتر امیر افسر
سردبیر: دکتر عادل آذر
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال اول شماره ۴ + متن »
۱۰٫فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی
ISSN 2008-8254
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیر مسئول: دکتر ساسان زارع
سردبیر: دکتر علی فرهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۵ + متن »
۱۱٫فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
ISSN 2228-6977
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر اسدالله کردنائیج
سردبیر: دکتر شعبان الهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۴ + متن »
۱۲٫فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی
ISSN 1735-9570
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول: دکتر عبدالله هندیانی
سردبیر: دکتر سید مهدی الوانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۳ + متن »
»» این مجله تا سال ۷ شماره ۲ با نام مطالعات مدیریت انتظامی منتشر شده است.
۱۳٫فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی
ISSN 2228-5067
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر سید طه هاشمی
سردبیر: دکتر علی اکبر فرهنگی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۱ »
۱۴٫مجله پژوهش های مدیریت عمومی 
ISSN 2008-2959
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
سردبیر: دکتر نورمحمد یعقوبی
محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۳ + متن »
»» این مجله تا شماره ۱۱ با نام پژوهش های مدیریت منتشر شده است.
۱۵٫پژوهشنامه مدیریت اجرایی
ISSN 2008-6237
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهرداد مدهوشی
محل انتشار: بابلسر  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۱۵ »
»» این مجله تا شماره ۳۴ با عنوان پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی منتشر شده است.
۱۶٫پژوهشنامه بازرگانی   فارسی
ISSN 1735-0794
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوی
سردبیر: دکتر مهدی تقوی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۰ + متن »
۱۷٫پژوهشنامه بیمه
ISSN 1735-6555
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا. ا)
مدیر مسئول: دکتر امیر صفری
سردبیر: دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۲۲ + متن »
»» این مجله تا سال ۹۰ با نام فصلنامه صنعت بیمه منتشر شده است.
۱۸٫فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین    فارسی
ISSN 2228-7744
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علی صنایعی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۱ + متن »
۱۹٫مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
ISSN 1735-9389
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی
مدیر مسئول: سرتیپ دوم ستاد پاسدار دکتر غلامحسین آقا گل زاده
سردبیر: دکتر سیدحمید خداداد حسینی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۱ + متن »
۲۰٫فصلنامه توسعه سازمانی پلیس
ISSN 2008-2096
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
مدیر مسئول: سید امیررضا نجات
سردبیر: دکتر محمد قصری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۷ + متن »
۲۱٫فصلنامه توسعه کارآفرینی
ISSN 2266-2008
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید مصطفی رضوی
سردبیر: قنبر محمدی الیاسی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »
۲۲٫فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2251-6050
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان
سردبیر: دکتر عباسعلی حاجی کریمی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۸ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۲۸ با نام پیام مدیریت منتشر شده و پس از آن با عنوان چشم انداز مدیریت ادامه یافت و از شماره ۳۴ با عنوان چشم انداز مدیریت بازرگانی منتشر می شود.
۲۳٫فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی
ISSN 2251-6069
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علی رضاییان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ + متن »     اشتراک»
۲۴٫فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی
ISSN 6629-6182
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان
سردبیر: دکتر حسن فارسیجانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰ + متن »     اشتراک»
۲۵٫فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران
ISSN 2322-5955
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
مدیر مسئول: دکتر احمد صادقی
سردبیر: دکتر مهدی زارع
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۳ + متن »
۲۶٫نشریه دانش مدیریت
ISSN 3871-1019
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکترسید رضا سید جوادین
سردبیر: طهمورث حسنقلی پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۱ + متن »
»» انتشار این مجله از پاییز ۸۷ متوقف و به جای آن چهارمجله مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات منتشر می شود.
۲۷٫مجله راهبرد مدیریت مالی
ISSN 2345-3214
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س) – دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رستمی
سردبیر: دکتر ابراهیم عباسی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۱۴ + متن »
۲۸٫دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی
ISSN 1028-3188
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر: دکتر احمد سرداری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و دوم شماره ۶ + متن »
»» این مجله از سال ۹۱ از مجله دانشور رفتار تفکیک شده است.
۲۹٫فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان
ISSN 2345-2544
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدیر مسئول: دکتر داوود دانش ‌جعفری
سردبیر: دکتر حسین علایی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ »
۳۰٫فصلنامه علوم مدیریت ایران
ISSN 1680-7073
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن علوم مدیریت ایران
مدیر مسئول: دکتر حسن عابدی جعفری
سردبیر: دکتر ابوالحسن فقیهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۲ + متن »
۳۱٫فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه   فارسی – انگلیسی
ISSN 1735-0719
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)
مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
سردبیر: دکتر فرج الله رهنورد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۹۴ + متن »
»» این نشریه تا شماره ۵۴ با نام نشریه مدیریت دولتی منتشر شده است.
۳۲٫دو فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه یزد
مدیر مسئول: دکتر سعید سعیدا اردکانی
سردبیر: دکتر محمد رضا حمیدی زاده
محل انتشار: یزد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ + متن »
۳۳٫نشریه گردشگری و توسعه
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علم و فرهنگ، انجمن علمی گردشگری ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
سردبیر: دکتر محمدتقی رهنمایی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۲ + متن »
۳۴٫مجله ایرانی مطالعات مدیریت   انگلیسی
Iranian Journal of Management Studies

ISSN 2008-7055
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی
سردبیر: دکتر غلامرضا جندقی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره ۴ + متن »

۳۵٫فصلنامه مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران)
ISSN X200-2332
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر اصغر مشبکی
سردبیر: دکتر عادل آذر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیستم شماره ۳ + متن »
»» این مجله از سال ۹۰ از مجله مدرس علوم انسانی تفکیک شده است.
۳۶٫مجله مدیریت سرمایه اجتماعی
ISSN 2423-6071
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: سیدمحمود میرخلیلی
سردبیر: حسن زارعی متین
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۲ + متن »
۳۷٫فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول: دکتر محمد جواد کاملی
سردبیر: دکتر علی اصغر انواری رستمی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ + متن »
۳۸٫مجله مدیریت نوآوری
ISSN 2322-5386
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (با همکاری انجمن علمی مدیریت فناوری ایران)
مدیر مسئول: ابوطالب شفقت
سردبیر: مهدی فشارکی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱ + متن »     اشتراک»
۳۹٫فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدیر مسئول: دکتر علی مبینی دهکردی
سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۲ + متن »
۴۰٫فصلنامه مدیریت و توسعه
ISSN 1735-465x
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
مدیر مسئول: دکتر علی منافی
سردبیر: دکتر محمد علی سبحان اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۱ »
۴۱٫نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی
ISSN 2008-6121
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده و پژوهشکده دفاعی (دافوس)
مدیر مسئول: دکتر عباس نیلفروشان
سردبیر: دکتر محمد باقر بابائی طلاتپه
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۷ + متن »
۴۲٫فصلنامه مدیریت نظامی
ISSN 1735-5699
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیر مسئول: دکتر فتح اله رشیدزاده
سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۲ + متن »
۴۳٫دو فصلنامه مدیریت اسلامی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2251-6980
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیر مسئول: دکتر ساسان زارع
سردبیر: دکتر سید محمد مقیمی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و چهارم شماره ۳ + متن »     اشتراک»
»» آرشیو این مجله در مجله علوم انسانی می باشد.
۴۴٫فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی – مرکز استاندارد دفاعی ایران
مدیر مسئول: مهندس مجتبی بحیرایی
سردبیر: دکتر علیرضا بوشهری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۱ + متن »
»» این مجله تا شماره ۵ با نام فصلنامه معیار منتشر شده است.
۴۵٫مجله مدیریت تولید و عملیات
ISSN 2251-6409
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول: دکتر سعیده کتابی
سردبیر: دکتر بهرام رنجبریان
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۳ + متن »
۴۶٫فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
ISSN 2008-5060
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول: دکتر حجت اله حاجی حسینی
سردبیر: دکتر لعیا الفت
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۳ + متن »
»» این مجله بصورت الکترونیکی منتشر می شود.
۴۷٫نشریه مدیریت بهره وری   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-8736
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول: سلیمان ایران زاده
سردبیر: ناصر میر سپاسی
محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۸ »
۴۸٫فصلنامه مدیریت بازرگانی
ISSN 1019-3871
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: طهمورث حسنقلی پور یاسوری
سردبیر: محسن نظری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۸ + متن »
»» این مجله تا بهار و تابستان ۸۷ با نام دانش مدیریت منتشر شده است.
۴۹٫دو فصلنامه مدیریت بحران
ISSN 2345-3915
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر مسئول: علی علیدوستی
سردبیر: علیرضا آزموده اردلان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱ + متن »     اشتراک»
۵۰٫مجله مدیریت برند
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
مدیر مسئول: دکتر زهرا رزمی
سردبیر: دکتر میراحمد امیرشاهی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال دوم شماره ۲ + متن »
۵۱٫فصلنامه مدیریت دولتی
ISSN 2008-5877
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: طهمورث حسنقلی پور یاسوری
سردبیر: علی اصغر پورعزت
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »
»» این مجله تا بهار و تابستان ۸۷ با نام دانش مدیریت منتشر شده است.
۵۲٫دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب محمدنژاد
سردبیر: دکتر حسن زارعی متین
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۱ + متن »
»» این مجله یکی از مجلات تفکیک شده دانشگاه اسلامی می باشد.
۵۳٫نشریه مدیریت صنعتی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
سردبیر: دکتر عزت الله اصغری ‌زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۲۰ + متن »
»» این مجله تا بهار و تابستان ۸۷ با نام دانش مدیریت منتشر شده است.
۵۴٫فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
ISSN 2322-522x
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: دکتر رضا نجاری
سردبیر: دکتر محمد علی سرلک
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۴ + متن »
۵۵٫فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
ISSN 2008-5893
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
سردبیر: دکتر بابک سهرابی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۹ + متن »
»» این مجله تا بهار و تابستان ۸۷ با نام دانش مدیریت منتشر شده است. این مجله بصورت الکترونیکی منتشر میشود.
۵۶٫مجله مدیریت فرهنگ سازمانی
ISSN 2423-6942
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی
سردبیر: دکتر حسین خنیفر
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۱ + متن »
»» این نشریه پیش از این با نام فرهنگ مدیریت منتشر شده است.
۵۷٫نشریه مدیریت فردا
ISSN 2228-6047
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۸ + متن »
۵۸٫فصلنامه مطالعات منابع انسانی
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری – دانشکده مدیریت
مدیر مسئول: دکتر حسن محجوب
سردبیر: دکتر فرج اله ره نورد آهن
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۹ + متن »
۵۹٫فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
ISSN 1735-112x
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیر مسئول: دکتر لعیا الفت
سردبیر: دکتر سید علی اکبر افجه
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۱ + متن »
۶۰٫فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی
ISSN 2383-0028
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت تربیت و آموزش ناجا
مدیر مسئول: سردار محمد رفیع رفیعی نیا
سردبیر: دکتر علی دلاور
سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره ۲ + متن »
۶۱٫فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
ISSN 2008-4005
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
مدیر مسئول: سرهنگ ستاد رضا جوادیان
سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۱ + متن »
۶۲٫فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی
ISSN 2228-6853
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن مطالعات راهبردی – دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان
سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۹ + متن »     اشتراک»
۶۳٫فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری
ISSN 2322-3294
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیر مسئول: دکتر لعیا الفت
سردبیر: دکتر محمود ضیایی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۴ + متن »
»» این نشریه تا شماره ۱۲ با نام مطالعات جهانگردی منتشر شده است.
۶۴٫فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی
ISSN 1375-1138
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیر مسئول: دکتر لعیا الفت
سردبیر: دکتر مقصود امیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۱ + متن »
۶۵٫نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: سید علی اکبر شمسیان
سردبیر: حمید ضرغام بروجنی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۲ »
۶۶٫فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی   فارسی – انگلیسی
ISSN 3456-6452
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مدیر مسئول: محمد علی سرلک
سردبیر: شمس السادات زاهدی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۳ + متن »
۶۷٫فصلنامه منابع انسانی ناجا
ISSN 2008-904x
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت نیروی انسانی ناجا
مدیر مسئول: سرتیپ دوم محمد زارعی
سردبیر: دکتر ناصر میرسپاسی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۴۳ »
۶۸٫مجله نظارت و بازرسی
ISSN 2383-4463
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
مدیر مسئول: محرم مجرد
سردبیر: سید محمد اعرابی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۳۶ »

منبع: مگیران

 

grn_download2

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.

 

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

دپارتمان علمی و پژوهشی (همه چیز در مورد پایان نامه، مقاله و طرح پژوهشی)

دپارتمان علمی و پژوهشی علم ما (همه چیز در مورد پایان نامه، مقاله و طرح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code