خانه / آخرین مقالات / لیست مجلات علمی پژوهشی و ISI وزارت علوم (ISI های داخل ایران)
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
List of academic journals and ISI Ministry of Science (ISI inside Iran)

لیست مجلات علمی پژوهشی و ISI وزارت علوم (ISI های داخل ایران)

لیست مجلات علمی پژوهشی و ISI وزارت علوم (ISI های داخل ایران)

۱٫Annals of Functional Analysis    انگلیسی
Annals of Functional Analysis

ISSN 2008-8752
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: گروه پژوهشی ریاضی طوسی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محمد صال مصلحیان
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۲ »

۲٫Banach Journal of Mathematical Analysis   انگلیسی
Banach Journal of Mathematical Analysis

ISSN 1735-8787
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: گروه پژوهشی ریاضی طوسی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محمد صال مصلحیان
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۲ »

۳٫Civil Engineerng Infrastructures Journal   انگلیسی
Civil Engineerng Infrastructures Journal

ISSN 2322-2093
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمود کمره ای
سردبیر: دکتر مسعود تابش
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و نهم شماره ۲ + متن »
»» این نشریه تا سال ۴۵ شماره ۷ با نام فصلنامه مهندسی عمران و نقشه برداری منتشر شده است و از سال ۴۶ به زبان انگلیسی منتشر می شود.

۴٫Crescent Journal of Medical and Biological Sciences   انگلیسی
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

ISSN 2148-9696
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: شرکت بین المللی پارت طب ارس
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر آرش خاکی
محل انتشار: تبریز   سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۱ + متن »
»» این مجله بصورت الکترونیکی منتشر می شود.

۵٫International Journal of Molecular and Cellular Medicine    انگلیسی
International Journal of Molecular and Cellular Medicine

ISSN 2251-9645
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول: دکتر امرالله مصطفی زاده
سردبیر: دکتر هاله اخوان نیاکی
محل انتشار: بابل  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ + متن »

۶٫International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences   انگلیسی
International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences

ISSN 2330-4456
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: شرکت بین المللی پارت طب ارس
مدیر مسئول: دکتر آرش خاکی، دکتر صفا الحسنی
سردبیر: دکتر آرش خاکی، دکتر اوکتای کادایف چی
محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱ + متن »

۷٫Journal of Current Ophthalmology    انگلیسی
Journal of Current Ophthalmology

ISSN 2452-2325
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: انجمن چشم پزشکی ایران
مدیر مسئول: دکتر سیدحسن هاشمی
سردبیر: دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و هشتم شماره ۴ + متن »
»» این مجله تا شماره زمستان ۹۳ با نام مجله چشم پزشکی ایران (Iranian Journal of Ophthalmology) منتشر شده است.

۸٫ Podoces   انگلیسی
Podoces

ISSN 1735-6725
دوفصلنامه
مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۱۱ + متن »

۹٫فصلنامه آرشیو رازی    انگلیسی
Archives of Razi Institute

ISSN 0365-3439
فصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)
صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
مدیر مسئول: دکتر حمید کهرام
سردبیر: دکتر رسول مدنی
محل انتشار: کرج   سایر مشخصات»     عناوین سال هفتاد و یکم شماره ۴ + متن »

۱۰٫ماهنامه آرشیو پزشکی ایرانی   انگلیسی
Archives of Iranian Medicine

ISSN 1029-2977
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر رضا ملک زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیستم شماره ۱ + متن »

۱۱٫نشریه آفات و بیماریهای گیاهی
ISSN 1026-5007
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول: رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور دکتر جعفر محقق نیشابوری
سردبیر: دکتر منصوره میرابوالفتحی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتاد و چهارم شماره ۱ + متن »
۱۲٫مجله ارولوژی   انگلیسی
Urology Journal

ISSN 1735-546X
دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماریهای اورولوژی و نفرولوژی
مدیر مسئول: دکتر ناصر سیم فروش
سردبیر: دکتر عباس بصیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهاردهم شماره ۱ + متن »

۱۳٫مجله بولتن انجمن ریاضی ایران   انگلیسی
Bulletin of Iranian Mathematical Society

ISSN 1017-060X
دوماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: انجمن ریاضی ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدعلی دهقان
سردبیر: دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰۶ + متن »     اشتراک»

۱۴٫فصلنامه انجمن شیمی ایران   انگلیسی
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)

ISSN 1735-207x
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
مدیر مسئول: پروفسور علی اکبر صبوری
سردبیر: پروفسور مجتبی شمسی پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۰ + متن »
»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمیشود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۱۵٫مجله انگل شناسی ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Parasitology (IJP)

ISSN 1735-7020
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: انجمن انگل شناسی ایران
مدیر مسئول: دکتر حسین کشاورز
سردبیر: دکتر غلامحسین ادریسیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۱ + متن »

۱۶٫مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری   انگلیسی
Iranian journal of animal biosystematics

ISSN 1735-434x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر جمشید درویش
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال دوازدهم شماره ۱ + متن »

۱۷٫مجله ایرانی علوم زمین   انگلیسی
Iranian Journal of Earth Sciences

ISSN 2008-8779
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول: دکتر حبیب مولایی
سردبیر: دکتر علی اصغر آریایی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۱ + متن »

۱۸٫مجله ایمنی شناسی ایران   انگلیسی
ISSN 1735-1383
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: انجمن ایموئولوژی و آلرژی ایران دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول: دکتر محمد وجگانی
سردبیر: دکتر عباس قادری
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۱ + متن »
۱۹٫نشریه بهداشت ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Public Health

ISSN 2251-6085
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر داریوش دانشور فرهود
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و ششم شماره ۱ + متن »

۲۰٫مجله بیماری های کلیه   انگلیسی
Iranian Journal of Kidney Diseases

ISSN 1735-8604
دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: انجمن نفرولوژی ایران
مدیر مسئول: دکتر عزت الله عبدی
سردبیر: دکتر محسن نفر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۲ + متن »

۲۱٫مجله بیماریهای بند پایان   انگلیسی
Journal of Arthropod-Borne Diseases

ISSN 2322-1984
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا یعقوبی ارشادی
سردبیر: دکتر حسن وطن دوست
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۲ + متن »

۲۲٫فصلنامه بیماریهای گیاهی
ISSN 0006-2774
فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
مدیر مسئول: جعفر ارشاد
سردبیر: ضیاالدین بنی هاشمی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجاه و دوم شماره ۳ »
۲۳٫مجله بیماریهای کودکان ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Pediatrics

ISSN 2008-2142
دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول: دکتر علی ربانی
سردبیر: دکتر غلامرضا ولی زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و ششم شماره ۶ + متن »

۲۴٫فصلنامه بین المللی مهندسی عمران    انگلیسی
International Journal of Civil Engineering

ISSN 1735-0522
فصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
سردبیر: دکتر محمد حسن بازیار
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پانزدهم شماره ۱ »

۲۵٫مجله بین المللی تولید گیاهی   انگلیسی
International Journal of Plant Production

ISSN 1735-6814
فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول: علی نجفی نژاد
سردبیر: افشین سلطانی
محل انتشار: گرگان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۹ + متن »

۲۶٫مجله بین المللی باروری و ناباروری   انگلیسی
International Journal Of Fertiliy and Sterility

ISSN 2008-076x
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول: دکتر احمد وثوق تقی دیزج
سردبیر: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۱ + متن »

۲۷٫مجله بین المللی تحقیقات محیطی   انگلیسی
International Journal Of Environmental Research

ISSN 1735-6865
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر جعفری
سردبیر: دکتر اردستانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۴ + متن »

۲۸٫مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل   انگلیسی
International Journal of Reproductive BioMedicine

ISSN 4108-2476
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول: دکتر سراج الدین وحیدی
سردبیر: دکتر عباس افلاطونیان
محل انتشار: یزد   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۴ + متن »     اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۱۱ سال ۱۳ با نام Iranian Journal of Reproductive Medicine (مجله طب تولید مثل ایران ) منتشر شده است.

۲۹٫مجله بین المللی کودکان   انگلیسی
International Journal of Pediatrics

ISSN 2345-5047
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
مدیر مسئول، سردبیر: محمد علی کیانی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۷ + متن »

۳۰٫مجله بین المللی علوم   انگلیسی
International Journal of Science

ISSN 1016-1058
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلوئی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۲ + متن »
»» توقف انتشار

۳۱٫فصلنامه بیوتکنولوژی ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Biotechnology

ISSN 1728-3034
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مدیر مسئول: محمدرضا زمانی
سردبیر: علیرضا زمردی پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۵ + متن »

۳۲٫مجله بیوتکنولوژی پزشکی ابن سینا   انگلیسی
Avicenna Journal of Medical Biotechnology

ISSN 2008-2835
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده ابن سینا
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی آخوندی
سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »

۳۳٫مجله بیومدیکال ایران   انگلیسی
Iranian Biomedical Journal

ISSN 1028-852x
دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: انستیتو پاستور ایران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر وحید خلج
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۹ + متن »

۳۴٫مجله پرتوپژوه   انگلیسی
Iranian Journal Of Radiation Research

ISSN 2322-3243
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دکتر حسین مزدارانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهاردهم شماره ۴ + متن »

۳۵٫مجله پزشکی هلال احمر   انگلیسی
Iranian Red Crescent Medical Journal

ISSN 2074-1804
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: بیمارستان ایرانیان دبی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر سید امیر محسن ضیایی استرآبادی
سایر مشخصات»     عناوین سال نوزدهم شماره ۱ + متن »

۳۶٫مجله پژوهش در علوم پزشکی   انگلیسی
Journal of Research in Medical Sciences

ISSN 1735-7136
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
مدیر مسئول: دکتر مهدی نعمت بخش
سردبیر: دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۴۵ + متن »
»» این مجله بصورت الکترونیک منتشر می شود.

۳۷٫ماهنامه پلیمر ایران    انگلیسی
Iranian polymer journal

ISSN 1026-1265
ماهنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مدیر مسئول: مهدی نکومنش حقیقی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و یکم شماره ۱۲ »
»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمی شود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۳۸٫مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز   انگلیسی
Iranian Journal of Veterinary Research

ISSN 1728-1997
فصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: معاونت پژوهشی‌ دانشگاه شیراز
سردبیر: عزیزاله خداکرم تفتی
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۷ + متن »

۳۹٫فصلنامه تحقیقات دامپزشکی   انگلیسی
Veterinary Research Forum

ISSN 2008-8140
فصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)
صاحب امتیاز: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
محل انتشار: ارومیه  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۴ + متن »

۴۰٫فصلنامه تحقیقات حشره شناسی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-4668
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اراک
مدیر مسئول: دکتر رضا وفایی شوشتری
سردبیر: دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان
محل انتشار: اراک  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۰ + متن »
۴۱٫مجله تحقیقات علوم دارویی ایران   انگلیسی
The Iranian Journal of Pharmaceutical Research

ISSN 1735-0328
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشکده داروسازی- دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر حسین وحیدی
سردبیر: دکتر نیما نادری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۷ + متن »

۴۲٫نشریه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست   انگلیسی
Global Journal of Environmental Science and Management

ISSN 2383-3572
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
مدیر مسئول، سردبیر: پروفسور جعفر نوری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۲ + متن »

۴۳٫مجله چشم انداز سلامت   انگلیسی
Journal of Health Scope

ISSN 2251-8959
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول: دکتر ادریس بذرافشان
سردبیر: دکتر رمضان میرزایی
محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ + متن »

۴۴٫فصلنامه دارو   انگلیسی
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences

ISSN 2008-2231
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول: دکتر عباس شفیعی، دکتر رسول دیناروند، دکتر محمد شریف زاده
سردبیر: دکتر محمد عبدالهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۲ »
»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمی شود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۴۵٫دو فصلنامه رستنیها
ISSN 1608-4306
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول: رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
سردبیر: دکتر سعید شیرزادیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفدهم شماره ۱ + متن »
۴۶٫مجله روانپزشکی و علوم رفتاری ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

ISSN 1735-8639
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهران ضرغامی
محل انتشار: ساری  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »

۴۷٫مجله ساینتیا ایرانیکا   انگلیسی
Scientia Iranica

ISSN 1026-3098
دوماهنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
سردبیر: دکتر ابوالحسن وفائی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و سوم شماره ۶ + متن »

۴۸٫مجله سلامت دهان و اپیدمیولوژی دهان و دندان   انگلیسی
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology

ISSN 2322-1372
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
مدیر مسئول: دکتر آرش شهروان
سردبیر: دکتر مسعود پریرخ
محل انتشار: کرمان  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۴ + متن »

۴۹٫مجله سلولی (یاخته)   انگلیسی
Cell Journal (Yakhteh)

ISSN 2228-5806
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول: دکتر حمید گورابی
سردبیر: دکتر احمد حسینی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال نوزدهم شماره ۱ + متن »

۵۰٫مجله سیستم های فازی ایران   انگلیسی
Iranian journal of fuzzy systems

ISSN 1735-0654
دوماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
سردبیر: پروفسور ماشااله ماشین چی
محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۳ + متن »

۵۱٫مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)

ISSN 1022-7768
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
مدیر مسئول: مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو
سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
محل انتشار: کرج  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۰ + متن »

۵۲٫مجله علوم پایه پزشکی ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Basic Medical Sciences

ISSN 2008-3866
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد
مدیر مسئول: دکتر بی‌بی‌ صدیقه‌ فضلی‌ بزاز
سردبیر: دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰۹ + متن »

۵۳٫فصلنامه علوم دانشگاه تهران    انگلیسی
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

ISSN 1016-1104
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
سردبیر: دکتر محمدرضا نوری دلویی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و هشتم شماره ۱ + متن »     اشتراک»

۵۴٫فصلنامه علوم زمین
ISSN 1023-7429
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول: مهندس محمدتقی کره ای
سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰۱ + متن »
۵۵٫دو فصلنامه علوم زیستی پیشرفته   انگلیسی
Progress in Biological Sciences

ISSN 1016-1058
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر بهنام زینالی
سردبیر: دکتر شاهین زارع
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۱ + متن »

۵۶٫مجله علوم شیلات ایران   انگلیسی
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

ISSN 1562-2916
فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
مدیر مسئول: دکتر محمد پورکاظمی
سردبیر: دکتر نیما پورنگ
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پانزدهم شماره ۴ + متن »

۵۷٫مجله علوم محیطی خزر   انگلیسی
Caspian Journal of Environmental Sciences

ISSN 1735-3033
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
مدیر مسئول: دکتر تیمور رستمی
سردبیر: دکتر مسعود ستاری
محل انتشار: صومعه سرا  سایر مشخصات»     عناوین سال چهاردهم شماره ۳ + متن »

۵۸٫مجله علوم و تکنولوژی – مهندسی برق   انگلیسی
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering

ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
سردبیر: دکتر مسندی شیرازی، سردبیر افتخاری: دکتر یعقوبی
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۲ + متن »
»» این مجله از سال ۲۰۱۲ از مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی) تکفیک شده است.

۵۹٫مجله علوم و مهندسی بهداشت محیط   انگلیسی
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering

ISSN 2052-336X
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول: دکتر علیرضا مصداقی نیا
سردبیر: دکتر سیمین ناصری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »
»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمیشود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۶۰٫مجله علوم و تکنولوژی – مهندسی مکانیک   انگلیسی
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering

ISSN 2228-6187
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: دکتر عریان
سردبیر: دکتر یعقوبی، دکتر اقتصاد
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۲ + متن »
»» این مجله از سال ۲۰۱۲ از مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی) تکفیک شده است.

۶۱٫مجله علوم و تکنولوژی – مهندسی عمران   انگلیسی
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering

ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: دکتر سعادت
سردبیر: دکتر طالب بیدختی، سردبیر افتخاری: دکتر یعقوبی
سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۲ + متن »
»» این مجله از سال ۲۰۱۲ از مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی) تفکیک شده است.

۶۲٫مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی)   انگلیسی
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)

ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: دکتر سعادت
سردبیر: محمدعلی مسندی شیرازی
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵۶ + متن »

۶۳٫نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست   انگلیسی
International Journal of Environmental Science and Technology

ISSN 1735-1472
ماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با همکاری انجمن محیط زیست ایران
سردبیر: دکتر عباس پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۹ »

۶۴٫فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران    انگلیسی
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

ISSN 2008-465X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم نقیبی
سردبیر: دکتر احمدرضا موثقی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۲ + متن »

۶۵٫مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی    انگلیسی
Journal of Agricultural Science and Technology

ISSN 1680-7073
دوماهنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پورجم
سردبیر: دکتر کاظم پوستینی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال نوزدهم شماره ۱ + متن »

۶۶٫مجله گیاه شناسی ایران   انگلیسی
The Iranian Journal of Botany

ISSN 1029-788x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول: عادل جلیلی
سردبیر: زیبا جم زاد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و دوم شماره ۲ + متن »     اشتراک»

۶۷٫مجله آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

ISSN 1735-1502
دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول: دکتر مصطفی معین
سردبیر: دکتر محمد باقر اسلامی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۵ + متن »

۶۸٫مجله ایرانی مطالعات مدیریت   انگلیسی
Iranian Journal of Management Studies

ISSN 2008-7055
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی
سردبیر: دکتر غلامرضا جندقی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره ۴ + متن »

۶۹٫فصلنامه رادیولوژی ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Radiology

ISSN 1735-1065
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
مدیر مسئول: دکتر حسین قناعتی
سردبیر: دکتر کریم وصال، دکتر کاوس فیروزنیا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۲ + متن »

۷۰٫مجله علوم و فناوری (شاخه علوم) 
ISSN 1028-6276
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
سردبیر: دکتر مر
محل انتشار: شیراز   سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۴ + متن »
۷۱٫مجله مکانیک سیالات کاربردی    انگلیسی
Journal Of Applied Fluid Mechanics

ISSN 1735-3572
دوماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
مدیر مسئول: پروفسور ابراهیم شیرانی
سردبیر: پروفسور ابراهیم شیرانی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۱ + متن »

۷۲٫مجله میکروبیولوژی جندی شاپور   انگلیسی
Jundishapur Journal of Microbiology

ISSN 2008-3645
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سردبیر: دکتر علی زارعی محمودآبادی
محل انتشار: اهواز  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۱ + متن »

۷۳٫نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران   فارسی – انگلیسی
ISSN 0259-9996
فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
مدیر مسئول: دکتر عزیز خرازی پاکدل
سردبیر: دکتر شهاب منظری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال سی و ششم شماره ۲ + متن »
۷۴٫مجله نوزادان ایران   انگلیسی
Iranian Journal of Neonatology

ISSN 2251-7510
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید علی رضا مرندی
سردبیر: دکتر رضا سعیدی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۴ + متن »

۷۵٫ماهنامه هپاتیت   انگلیسی
Hepatitis Monthly

ISSN 1735-143X
ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
سردبیر: دکتر سید موید علویان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفدهم شماره ۱ + متن »
»» این مجله بصورت الکترونیکی منتشر می شود.

منبع: مگیران

grn_download2

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

رادیو علم ما مجموعه پادکست های صوتی آموزشی و کاربردی

رادیو علم ما (مجموعه پادکست های صوتی آموزشی و کاربردی)

رادیو علم ما مجموعه پادکست های صوتی آموزشی و کاربردی   رادیو علم ما چیست؟ …

3 دیدگاه

 1. با سلام و حترام
  پایان نامه اینجانب دفاع و پایان یافته در سال ۱۳۹۲٫ حال میخواهم ان را ژورنال ISI به چاپ برسانم . خواستم راهنمایی بفرمایی به ادرس ایمیلم زحمت کشیده جواب دهید به چه ژورنال ISI داخلی و یا خارجی آن را بفرستم.
  با تشکر و امتنان وافر
  عنوان پایان نامه ( بررسی دوز موثر پرتوهای گامای طبیعی در منازل مسکونی شهر ……)

 2. با سلام و احترامخواستم موضوع پایان نامه ام را که در سال ۱۳۹۲ دفاع نموده ام در یکی از ژورنال های داخلی و یا خارجی بصورت ISI به چاپ برسد. خواستم راهنمایی بفرمایید به چه ژورنالی (داخلی یا خارجی) بفرستم.
  با تشکر
  عنوان پایان نامه( بررسی دوز موثر پرتوهای گامای طبیعی در منازل مسکونی شهرستان همدان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code